DANSK SPEJ­DER­KORPS SYDSLESVIG

Fæl­les­skab, fril­ufts­liv og udfordringer

Ople­vel­ser dit barn aldrig glemmer.

Som spej­der får dit barn ople­vel­ser og minder for livet. Dit barn får nye venner. Dit barn bliver en del af et stærkt fæl­les­skab, hvor vi løfter i flok sam­ti­dig med, at den enkelte udvik­ler nye fær­dig­he­der og lærer nye sider af sig selv.

Fæl­les­skab, fril­ufts­liv og udfordringer

Som spej­der udfor­drer man sig selv sammen med andre. Og udfor­drin­ger er der nok af: Vi besti­ger bjerge i Norge og leger indi­a­ner i det lokale krat. Vi laver bivu­ak­ker og sover med månen som nat­lampe. Vi tager på van­dre­ture og rister skum­fi­du­ser. Og uanset hvad vi gør, så gør vi det hele sammen!

Spej­derne har akti­vi­te­ter for børn, unge og voksne, som udfor­drer og udvik­ler. Når vi ople­ver lejre, ture og akti­vi­te­ter sammen, opstår der fæl­les­ska­ber. Det hand­ler om at prøve græn­ser af både i det store og små. Vi bruger fril­ufts­liv som en ramme om vores akti­vi­te­ter. Det skal både være sjovt, udfor­drende og udvik­lende, når vi er sammen.

Dansk Spej­der­korps Syds­lesvig er ét af de 5 inter­na­tio­nalt aner­kendte danske Spej­der­korps, som udgør en børne- og ung­doms­be­væ­gelse med over 70.000 med­lem­mer. Vi er del af ver­dens­spej­der­or­ga­ni­sa­tio­nerne WOSM (World Orga­ni­sa­tion of the Scout Move­ment) og WAGGGS (World Asso­ci­a­tion of Girl Guides and Girl Scouts).

Find din lokale spej­der­gruppe her.