Links

Nyt­tige links til min­dre­tal­lets organisationer

DANSK SKO­LE­FOR­E­NING FOR SYDSLESVIG

De danske syds­lesvi­ge­res uddan­nel­ses­or­ga­ni­sa­tion med 5.655 sko­lebørn, 1.861 bør­ne­ha­vebørn, efter­skole og vok­se­nun­der­vis­ning. Sko­le­for­e­nin­gen driver også Jarup­lund Højskole.

www.skoleforeningen.org

SYDS­LESVIGSK FORENING

De danske syds­lesvi­ge­res fol­ke­lige og kul­tu­relle hoved­or­ga­ni­sa­tion med 16.000 med­lem­mer og 23 til­slut­tede for­e­nin­ger med 12.000 med­lem­mer. SSF står for det fol­ke­lige arbejde i ca. 70 lokal­for­e­nin­ger (distrik­ter) og ligeså mange ældre­klub­ber. SSF arran­ge­rer et bredt dansk kul­tur­til­bud, der bl.a. omfat­ter såvel klas­sisk som moderne musik og teater, dans, bør­ne­te­a­ter, fored­rag, udstil­lin­ger og meget mere. SSF driver også Dane­virke Museum, danske for­sam­lings­huse og ældreboliger.

www.syfo.de

DANSK CEN­TRAL­BI­BLI­O­TEK FOR SYDSLESVIG

Det danske min­dre­tals bibli­o­teks­væ­sen med fire bibli­o­te­ker og to bog­bus­ser, der til­by­der udlån af alle slags medier. På bibli­o­te­kerne arran­ge­res også fored­rag og andre akti­vi­te­ter. Ved Flens­borg Bibli­o­tek findes også Den Slesvig­ske Sam­ling, en stor sam­ling over 800 års histo­rie i her­tug­døm­met Slesvig, samt Forsk­nings­af­de­lin­gen, der både er dansk lands­ar­kiv for Syds­lesvig og forsk­nings­cen­trum for lands­de­len og mindretallet.

www.dcbib.dk

DANSK SUND­HED­S­TJE­NE­STE

Syds­lesvi­ger­nes social- og sund­heds­or­ga­ni­sa­tion med sko­le­læge, hjem­mepleje og et alder­doms- og ple­je­hjem samt råd­giv­ning for alle aldre.

www.dksund.de

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

6.600 med­lem­mer i 35 menig­he­der nyder fol­kekir­ke­lig betje­ning på 70 præ­di­ke­ste­der ved 1.400 gud­stje­ne­ster med 23 præ­ster og en provst.

www.kirken.de

FLENS­BORG AVIS

Det danske min­dre­tals dag­blad med hoved­re­dak­tion i Flens­borg og lokal­re­dak­tio­ner i Slesvig og Husum. Flens­borg Avis driver et eget trykkeri.

www.fla.de

SYDS­LESVIGSK VÆLGERFORENING

De danske syds­lesvi­ge­res og fri­ser­nes parti, repræ­sen­te­ret i del­statspar­la­men­tet i Kiel, i de syds­lesvig­ske amter samt i mange kommunalbestyrelser.

www.ssw.de

OPLEV SYDS­LESVIG

Oplev Syds­lesvig er et fælles pro­jekt af alle min­dre­talsor­ga­ni­sa­tio­ner. For­må­let er at udbrede kend­ska­bet om græn­selan­det og det danske min­dre­tal i den danske befolkning. 

www.oplev-sydslesvig.dk