Slesvig

Børne- og Ungdomshus

Slesvig Børne og Ung­doms­hus ligger lige ved siden af Hiort Loren­zen skolen og vi kan bruge sko­lens sport­s­plads og haller. Des­u­den har vi to busser vi bruger til ture ud af huset.

Vi arbej­der ud fra den aner­ken­dende pæda­go­gik og vores til­gang til bør­nene base­rer i høj grad på inklu­sion, som bety­der at vi foku­se­rer på poten­ti­a­let i de kom­pe­ten­cer, livs­syn og ideer, der i sin mang­fol­dig­hed skaber dyna­mik i sam­fun­det. Et mål for os er også at skabe trygge rammer og præ­mis­ser, da kun trygge børn og unge er åbne for udvikling.

Har du yder­li­gere spørgs­mål, så mail eller ring til os.

Kon­takt

Breslauer Str. 8
24837 Sch­leswig
+49 4621 9789994
slesvig@sdu.de
www.slesvigbogu.de

Leder:
Lene Thomsen-Bradtke

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Slesvig Børne- og Ungdomshus

Breslauer Str. 8
24837 Sch­leswig
+49 4621 9789994
slesvig@sdu.de