Sty­rel­sen

SdU´s poli­ti­ske ledelse

Drifts­rå­det

Med­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter

SdU doku­men­ter

Pro­tokol­ler, ska­be­lo­ner, vejledninger …

Vi tager udgangs­punkt i dansk sprog og kultur i SdU’s for­e­nin­ger, insti­tu­tio­ner og i orga­ni­sa­tio­nen. Vi er en orga­ni­sa­tion i stadig frem­drift, der bl.a. gennem tætte kon­tak­ter til Dan­mark, har fin­ge­ren på pulsen.

Som paraply­or­ga­ni­sa­tion spæn­der vi over mange for­e­nin­ger som du kan blive medlem i og finde lige netop det tilbud, der passer til dig og din familie.

SdU til­by­der dit barn en bred vifte af fri­tidstil­bud efter skolen. Gennem idræts­lige, kul­tu­relle og pæda­go­gi­ske tilbud skaber vi fri­tids­op­le­vel­ser med indhold.

I vores 11 børne – og ung­doms­huse finder du et unikt pæda­go­gisk tilbud til dit barn efter skoletid.

Des­u­den står vi for drif­ten af Spej­der­cen­tret Tydal, Akti­vi­tets­hu­set i Flens­borg, to haller og flere idrætsan­læg for­delt over Sydslesvig.

Vedtæg­ter (CLOUD)

Resul­ta­taf­ta­ler (cloud)

Års­regn­ska­ber (CLOUD)

Jobs

Struk­tur­rap­port

De Syds­lesvig­ske orga­ni­sa­tio­ner offent­lig­gør den nye struk­tur­rap­port “Rap­port om effek­ti­vi­se­rings- og orga­ni­sa­tions­mu­lig­he­der i Syds­lesvig”, hvor orga­ni­sa­tions­mu­lig­he­der i Syds­lesvig fremlægges.