Nysta­dens

Børne- og Ungdomshus

I Nysta­dens Børne- og Ung­doms­hus arbej­der vi på at inklu­dere børn og unge i fæl­les­ska­bet. Alle har ret til triv­sel og udvik­ling, derfor lægger vi vægt på at skabe gode fæl­les­ska­ber i den dag­lige prak­sis. Sam­fun­dets udfor­drin­ger præger bør­ne­nes og de unges opvækst.

Vi aner­ken­der deres indi­vi­du­elle for­ud­sæt­nin­ger og skaber gode fysi­ske og soci­ale rammer, til èn for den enkelte opti­mal udvik­ling. Par­ti­ci­pa­tion ken­de­teg­ner vores pæda­go­gi­ske prak­sis. Fokus er især lagt på natur­pæ­go­gi­ske og medi­e­pæ­da­go­gi­ske tilbud.

Kon­takt

Jun­ker­ho­hlweg 20
24939 Flens­burg
+49 461 431 36
+49 461 407 856 31 (fax)

nystadens@sdu.de
www.nystadens-bou.de

Leder: Kim Mühl­hau­sen

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Jun­ker­ho­hlweg 20
24939 Flens­burg
+49 461 431 36
+49 461 407 856 31 (fax)

nystadens@sdu.de
www.nystadens-bou.de