Akti­vi­tets­hu­set

Kre­a­ti­vi­tet, Per­son­lig udvik­ling og læring

Akti­vi­tets­hu­set er et pro­jekt- og kul­tur­hus, der fun­ge­rer som plat­form for udvik­ling og præ­sen­ta­tion af dansk kultur og kunst i græn­selan­det. Huset råder over ti værk­ste­der samt tre møde­lo­ka­ler og til­by­der plads, udstyr og vej­led­ning til pro­jek­ter og aktiviteter.

Huset danner des­u­den rammen om mange kurser, udstil­lin­ger og arran­ge­men­ter hele året rundt. I husets bru­gercafé er det muligt at få en ori­en­te­ring om husets mulig­he­der og hente infor­ma­tio­ner samt mate­ri­ale om det danske min­dre­tal eller bare drikke en kop kaffe og læse dagens avis. Kul­tur­hu­set har til huse i en næn­somt restau­re­ret, fredet ejen­dom med en flot bag­gård i Nør­re­gade i Flensborg.

Ikke-kom­merci­elt brug af husets loka­ler og udstyr er gratis for alle med til­knyt­ning til det danske min­dre­tal eller anden for­bin­delse til dansk sprog og kultur.

Kon­takt

Akti­vi­tets­hu­set
Nor­der­str. 49
24939 Flens­burg
+49 461–15014‑0
+49 461–15014-20 (fax)

akti@sdu.de
www.aktivitetshuset.de

Leder: Sarah Kep­pler

Åbning­sti­der

Mandag, 10.00–20.00
Tirs­dag, 10.00–20.00
Onsdag, 10.00–21.00
Tors­dag, 10.00–20.00
Frei­tag, 10.00–14.00

Akti­vi­tets­hu­set

Akti­vi­tets­hu­set
Nor­der­str. 49
24939 Flens­burg
+49 461–15014‑0
+49 461–15014-20 (fax)

akti@sdu.de
www.aktivitetshuset.de

Leder: Sarah Kep­pler