Eger­n­førde

Børne- og Ungdomshus

Børne- og ung­doms­hu­set i Eger­n­førde er et vig­tigt ele­ment i børne- og ung­doms­ar­bej­det for Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger og vare­ta­ger det pro­fes­sio­nelle pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­nelle arbejde i orga­ni­sa­tio­nen i Eger­n­førde og omegn.

Vi til­by­der fami­li­erne fra det danske min­dre­tal mulig­hed for kva­li­ta­tiv pas­ning før og efter sko­le­ti­den, hvor fokus er lagt på den sprog­lige, kul­tu­relle dan­nelse, samt pæda­go­gi­ske akti­vi­te­ter, hvor det fag­lige udgangs­punkt tager sit afsæt i såvel danske som tyske læreplaner.

Kon­takt

Hans-Chri­stian-Ander­sen-Weg 6
24340 Eck­er­n­förde
+49 4351 476330
egernfoerde@sdu.de

Leder:
Wol­f­gang Lau­sten
+49 151 22280408

Sous­chef: Sabine Granitzki

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

Hans-Chri­stian-Ander­sen-Weg 6
24340 Eck­er­n­förde
+49 4351 476330 (kontor)
+49 4351 476332 (per­so­nale)
egernfoerde@sdu.de