Lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner

Spej­dere, FDF´er samt Menig­he­der­nes Børne- og Ungdomsarbejde

UNGE OG KULTUR

Per­son­lig udvik­ling

SdU doku­men­ter

Pro­tokol­ler, ska­be­lo­ner, vejledninger …

UNGE OG KULTUR

Per­son­lig udvik­ling

Lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner

Spej­dere, FDF´er samt Menig­he­der­nes Børne- og Ungdomsarbejde

SdU doku­men­ter

Til­skud, Onli­ne­til­mel­ding, DGI

Som del af SdU’s iden­ti­tet, står vi for kul­tu­relle events for min­dre­tal­lets ungdom. I sam­ar­bejde med enga­ge­rede unge skaber vi rammer for fæl­les­skab og sam­men­hold. Vores tilbud spæn­der bredt, så du netop kan finde lige det tilbud, der passer til dig og dine venner.

FUK

Inter­na­tio­nalt

Nor­disk

Kon­cert

DEKK

Unge

FRITID MED INDHOLD