Kappel

Børne- og Ungdomshus

Grun­det de digi­tale medi­er­nes enorme til­ste­de­væ­relse i vores sam­fund, betrag­ter vi det som logisk at ind­drage digi­tale medier som kre­a­tive og innova­tive mulig­he­der i det pæda­go­gi­ske arbejde i vores hverdag. 

Bør­nene får mulig­he­den at lave bøger med iPad eller at per­forme et videoklip og til­føje nogle sjove effek­ter til dem.. End­vi­dere har vores børn på deres fød­sels­dag mulig­hed for at ønske sig deres ynd­lings mad til middag. I vores kolo­ni­have, som ligger bagved insti­tu­tio­nen laver vi hyp­pigt bål mad med friske råva­rer fra vores højbed. Jævn­lig holder vi fester sammen med Skolen og Bør­ne­ha­ven og insti­tu­tio­nens bruger hvor vi blandt andet finder hop­pe­bor­gen frem og hygger sammen med en grill­pølse.
Vi glæder os på Jer ! Kom og kig forbi. 

Kon­takt

Hans-Chri­stian-Ander­sen-Weg 8
24376 Kap­peln
+49 4642 3343
kappel@sdu.de

Leder:
Lone Schneider

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Kappel Børne- og Ungdomshus

Hans-Chri­stian-Ander­sen-Weg 8
24376 Kap­peln
+49 4642 3343
kappel@sdu.de