Over­ord­net målsætning

for vores Børne- og Ungdomshuse

SdU’s Børne- og Ung­doms­huse er pæda­go­gi­ske insti­tu­tio­ner, der for­mid­ler dansk sprog og kultur.

Børn og unge i vores insti­tu­tio­ner til­by­des et fysisk, psy­kisk, etisk og æste­tisk bør­ne­miljø, som frem­mer triv­sel, sund­hed, udvik­ling, dan­nelse og læring.

Insti­tu­tio­ner­nes fri­tids­hjem­s­af­de­ling er et pæda­go­gisk tilbud for børn der besø­ger min­dre­tal­lets skoler.

Insti­tu­tio­ner­nes fag­lige virke ind­de­les i føl­gende kategorier:

Kul­tur­for­mid­ling

Insti­tu­tio­ner­nes pæda­go­gi­ske per­so­nale er rol­lemo­del­ler og for­mid­lere af vær­dier, som en del af det pæda­go­gi­ske arbejde.

Insti­tu­tio­nerne til­by­der og gen­nem­fø­rer danske kul­tu­relle børne- og ungdomsarrangementer.

Insti­tu­tio­nerne bidra­ger til at bør­nene og de unge får kend­skab til deres fler­kul­tu­relle virkelighed/omverden uden­for mindretallet.

Insti­tu­tio­nerne bidra­ger med og vej­le­der i fæno­me­ner der er blevet en del af den glo­bale verden.

Dan­nelse

Insti­tu­tio­nerne frem­mer dan­nelse, iden­ti­fi­ce­ring, læring og udvik­ling af kompetencer.

Gennem invol­ve­ring i plan­lagte og spon­tane lege, akti­vi­te­ter, pro­jek­ter, tiltag og ople­vel­ser gives mulig­hed for for­dy­belse, udforsk­ning, erfa­ring, aner­ken­delse og øget selvværd.

Insti­tu­tio­nerne tager udgangs­punkt i børn og unges auto­nomi og refleksionsevne.

Insti­tu­tio­nerne støt­ter og frem­mer den enkel­tes selvvalgte akti­vi­tet og leg ved at skabe nød­ven­dige struk­tu­rer og fysi­ske rammer.

Insti­tu­tio­nerne arbej­der ud fra et hel­heds­o­ri­en­te­ret per­spek­tiv, som skaber sam­men­hæng i den enkel­tes hver­dag, med udgangs­punkt i sam­ar­bej­det mellem for­æl­dre, skole og Børne- og Ungdomshuse.

Insti­tu­tio­nerne til­by­der lek­tie­læs­ning og skaber hertil de for­nødne rammer.

Insti­tu­tio­nerne støt­ter de unge i deres frem­ti­dige mulig­he­der på uddannelses‑, skole- og studieområdet.

Insti­tu­tio­nerne sikrer medansvar, med- og selv­be­stem­melse og for­stå­else for demo­kra­ti­ske processer.

Insti­tu­tio­nerne bidra­ger til den enkel­tes udvik­ling af selv­stæn­dig­hed, selvansvar og evnen til at indgå i for­plig­tende fæl­les­ska­ber, her­un­der sam­hø­rig­hed med min­dre­tal­let og det danske samfund.

Insti­tu­tio­nerne arbej­der ud fra lære- og hand­le­pla­ner i det pæda­go­gi­ske arbejde.

Soci­al­pæ­da­go­gik

Insti­tu­tio­nerne yder pro­fes­sio­nel omsorg, i sam­ar­bejde med for­æl­dre og andre impli­ce­rede, for at opti­mere opdragelses‑, udviklings‑, soci­a­li­se­rings- og dannelsesprocesser.

Insti­tu­tio­nerne etab­le­rer pæda­go­gi­ske pro­ces­ser, der er med til at styrke den enkel­tes alsi­dige udvik­ling for at skabe de bedste for­ud­sæt­nin­ger for en god og tryg opvækst.

Insti­tu­tio­nerne frem­mer kend­skab til og styr­ker sam­spil­let med for­skel­lige former for fritidstilbud.

God­kendt af sty­rel­sen den 26. marts 2012.