Nor­disk kultur og tradition

I Nor­disk udvalg arbej­der vi på at styrke SdU’s sam­ar­bejde med andre ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner i norden. Udval­gets arbejde giver vores egne unge ind­blik i nor­disk kultur & tra­di­tion, samt at de unges inter­esse og viden om de nor­di­ske lande styrkes.

Ved at være medlem i paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen NSU (Nor­disk Samor­ga­ni­sa­tion for Ung­doms­ar­bejde) skaber SdU kon­takt og sam­ar­bejde med andre ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner. NSU er en sam­men­slut­ning af 18 nor­di­ske ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner for­delt i hele Norden. Vi er en aktiv del af dette fæl­les­skab, og del­ta­ger i nor­di­ske arran­ge­men­ter som ung­doms­ud­veks­lin­ger, kurser, semi­na­rer og konferencer.

På disse arran­ge­men­ter arbej­des med de unges nor­di­ske iden­ti­tet og fæl­les­skab ved at udvikle deres kund­ska­ber og fær­dig­he­der, samt give dem kom­pe­ten­cer og værk­tøj til at udvikle sig selv og sam­fun­det. Du kan læse mere om NSU og aktu­elle arran­ge­men­ter på www.nsunet.org.

Ud over sam­ar­bej­det med NSU, har vi de sidste år arran­ge­ret en ’Nor­disk Efter­års­lejr’. En tur til norden, hvor vores unge er på et unge­le­der­kur­sus og sam­ti­dig ople­ver nor­disk kultur, tra­di­tion og natur.

Er du mellem 15–30 år og har lyst til at være med i vores udvalg, så tag kon­takt Sven Wamser s.wamser@web.de

Kalen­der

Kon­takt

Kon­takt­per­son

Hin­n­erk Peter­sen
hinnerk@sdu.de
+49 461 14408 235
+49 178 4507406