Har­re­s­lev

Børne- og Ungdomshus

Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hus er en funk­tions­op­delt fri­tids­in­sti­tu­tion, klub og hel­dags­skole, der bestræ­ber sig på i det pæda­go­gi­ske arbejde at skabe sam­men­hæng mellem under­vis­ning og ele­ver­nes fritid.

Igen­nem vores for­skel­lige pæda­go­gi­ske tiltag, samt en aner­ken­dende og rela­tions­o­ri­en­te­ret til­gang til børn og unge, skaber vi trygge rammer for udvik­ling, læring og soci­ale fællesskaber.

Kon­takt

Süder­str. 86
24955 Har­ris­lee
+49 461 71805
harreslev@sdu.de

Leder:
Jenny Jensen-Fangel

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshus

Süder­str. 86
24955 Har­ris­lee
+49 461 71805
harreslev@sdu.de