Stres­svej­led­ning

Føler du dig træt og udkørt?

Denne side hen­ven­der sig til dig, som føler sig stres­set, som gerne vil ud af stres­sen og som ønsker sig mere energi og livsglæde.

Du vil på denne side finde yder­li­gere infor­ma­tio­ner omkring stres­svej­led­nin­gens formål, ind­hold og varig­hed. Og husk, beslut­ter du dig for at give stres­svej­led­ning en chance, vil vores sam­ta­ler være strengt for­tro­lige, da vi er under­lagt tavshedspligten.

For­må­let med et stres­svej­led­nings­for­løb er, at give dig pro­fes­sio­nel hjælp til selv­hjælp. I for­lø­bet vil du få et ind­blik i, hvad begre­bet “stress” inde­bæ­rer. Sammen finder vi årsa­gen til din stress og du får red­ska­ber til at komme ud af stressen.

Du vil under for­lø­bet lære dine stres­ssymp­to­mer at kende og vil kunne hånd­tere din stress ved hjælp af de red­ska­ber, du bliver præ­sen­te­ret for.

Ind­hold

 • Stres­stest
 • Viden om stress
 • Stres­sdag­bo­gen
 • Livs­for­an­dring­s­test
 • Per­son­pro­fil – bevidst­hed om adfærd, styr­ker og udvik­lings­om­rå­der (skal for­hand­les med SdU!)
 • Værk­tø­jer til imø­de­gå­else af stress
 • Genop­byg­ning af energi og arbejdsglæde
 • At lære sig selv bedre at kende
 • Bevidst­hed om grund­hold­nin­ger og værdier
 • Kom­mu­ni­ka­tion
 • Posi­tiv tænkning
 • Lær at sige pyt og sige fra i tide
 • Tids­sty­ring og planlægning
 • Arbejds­op­ga­ver som passer til din persontype
 • Livs­hju­let
 • og meget mere…..

Varig­hed:

Et forløb stræk­ker sig typisk over 2 – 3 måne­der og inde­hol­der erfa­rings­mæs­sigt 7 ses­sio­ner af ca. 90 min. varighed.

For­lø­bet kan være kor­tere eller læn­gere efter behov.

Er du i tvivl om stres­svej­led­ning er noget for dig?

Så ring eller skriv for at få en uddy­bende og ufor­plig­tende snak.

Sabine Pra­s­chl
stressvejleder-sabine@sdu.de
+49 173 2523389

Svea Wanger
stressvejleder-svea@sdu.de
+49 173 6101597

Thomas Wein­s­chenk
stressvejleder-thomas@sdu.de
+49 0173 5838661

Gaby Günt­her
stressvejleder-gaby@sdu.de
+49 0173 5838652