SdU doku­men­ter

Pro­tokol­ler, ska­be­lo­ner, vejledninger …

SdU’s orga­ni­sa­tions­do­ku­men­ter

Vil du vide mere om, hvil­ken stra­tegi SdU pri­o­ri­te­rer og hvilke vær­dier vi som orga­ni­sa­tion står for? Eller er du inter­es­se­ret i at læse pro­tokol­ler fra SdU’s sty­rel­ses­mø­der? Du er kommet til det rig­tige sted. Her finder du alle doku­men­ter om SdU på organisationsniveauet.

Vedtæg­ter

Det er de “spil­le­reg­ler”, som gælder for vores orga­ni­sa­tion. På det grund­lag ledes og drives SdU.

Poli­tik­ker og værdier

SdU’s ret­nings­linjer på områ­derne per­so­nale, samvær, sponsor og sprogkultur.

Sty­rel­ses­pro­tokol­ler

Du kan følge med i, hvilke emner sty­rel­sen har drøf­tet samt even­tu­elle beslutninger.

Lands­mø­der

Her finder du bilag og pro­tokol­ler fra vores Landsmøder.

Års­be­ret­nin­ger

I beret­nin­gerne finder du en masse spæn­dende for­tæl­lin­ger, gode histo­rier og bil­le­der over de akti­vi­te­ter vores udvalg, huse og grup­per har afholdt de sene­ste år.

Års­regn­ska­ber

Du er inter­es­se­ret i at få et ind­blik i, hvor­dan øko­no­mien er sat sammen i vores orga­ni­sa­tion? Så tag et kig i vores årsregnskaber.

Resul­ta­taf­ta­ler

SdU indgår hvert år en resul­ta­taf­tale med Syds­lesvi­g­ud­val­get. På bag­grund af denne aftale mod­ta­ger vi et til­skud der er grund­lag for vores arbejde.

Logo og grafik

Her kan du down­lo­ade vores logo i for­skel­lige vari­an­ter og vores baggrundsgrafik.

For­e­nings­do­ku­men­ter

Her finder Du de væsent­lige oplys­nin­ger inden for fri­vil­lig­heds­u­ni­ver­set. Gå på opda­gel­ses­rejse i vej­led­nin­ger, ska­be­lo­ner, infor­ma­tions­ma­te­ri­a­ler, ansøg­nings­blan­ket­ter, mv. Mange af de spørgs­mål, du som fri­vil­lig stil­ler dig, kan du finde et svar på her i denne sam­ling af viden.

For­e­nings­hånd­bo­gen

Opslags­vær­ket for fri­vil­lige i Syds­lesvig. Her finder du svar på mange af dine spørgs­mål omkring for­e­nings­ar­bej­det og 16 bilag, du direkte kan bruge.

Per­son­da­ta­for­ord­nin­gen (DSGVO)

Vej­led­ning i hånd­te­ring af per­son­data i din for­e­ning eller gruppe. Der er også ska­be­lo­ner klar til brug.

Puljer og tilskud

Du finder infor­ma­tio­ner og ansøg­nings­ske­maer til gavn for for­e­nin­gens eller grup­pens økonomi. 

Sprog­kul­tur

I mappen finder du for­e­nings­ord­bo­gen, der kan bruges i jeres dag­lig­dag til at blive bedre til dansk og et omfat­tende mate­ri­ale, hvis I vil udbyde et dansk kursus.

Ugea­vi­sen Sydslesvig

Her finder du vej­led­nin­gen til, hvor­dan du får din for­e­nings­hi­sto­rie med i Ugea­vi­sen Sydslesvig. 

Webi­nar

Vi ser på for­e­nings­hju­let, besty­rel­sens første­hjælp­skuf­fert og årshjulet.