Over­ord­net målsætning

For vores Børne- og Ungdomshuse

Sam­ar­bejds­rå­det

Børne- og Ung­doms­hu­se­nes for­æl­dre­re­præ­sen­ta­tion (cloud)

PÆDA­GO­GIK

Vores Børne- og Ungdomshuse

PÆDA­GO­GIK

Vores Børne- og Ungdomshuse

Over­ord­net målsætning

For vores Børne- og Ungdomshuse

Sam­ar­bejds­rå­det

Børne- og Ung­doms­hu­se­nes for­æl­dre­re­præ­sen­ta­tion (cloud)

Prak­ti­ske informationer

closed accor­deon

Børne- og Ung­doms­hu­se­nes lukkedage 

Som­mer­fe­rie

De fleste Børne- og Ung­doms­huse har lukket fra mandag den 11. juli 2022 til fredag den 29. juli 2022.

Jule­fe­rie

Børne- og Ung­doms­hu­sene har lukket i juleferien.

Hel­lig­dage

Lang­fre­dag, 2. Påske­dag, Tag der Arbeit, Kristi Him­mel­fart, 2. Pin­se­dag, Tysk Gen­for­e­nings­dag, Reformationsdag

I Flens­borg og Har­re­s­lev vil der være mulig­hed for cen­tral pas­ning i hele sommerferien.

Nær­mere oplys­nin­ger omkring åbning­sti­der, feri­e­pe­ri­o­der, kost­po­li­tik, akti­vi­te­ter m.m. kan ses på de enkelte huses hjemmeside.

Til­mel­ding og kontingent

Til­mel­ding til Børne- og Ung­doms­hu­set skal ske via Kita Portal S‑H.
Der kan søges om pæda­go­gisk øko­no­mi­ske fri­plad­ser hhv. ned­sæt­telse. Der gives søskenderabat.

 

Famly: Din digi­tale daginstitution

Famly er en bru­ger­ven­lig plat­form til dag­in­sti­tu­tio­ner og for­æl­dre.
Al din kom­mu­ni­ka­tion og admi­ni­stra­tion på ét sted.

Intra­net, for­æl­dre-app og admi­ni­stra­tion samlet i en bru­ger­ven­lig digi­tal løsning.

Kom­mu­ni­ka­tion, check-in, stam­kort, doku­men­ter og rapportering.

Famly sparer insti­tu­tio­nen tid til det der er vig­tigst – børnene.

Eger­n­førde

Engelsby

Har­re­s­lev

Husum

Kappel

Lyks­borg­gade

Nysta­dens

Rends­borg-Bydels­dorf

Slesvig

Sor­te­vej

Vester­land

Alle Børne- og Ung­doms­huse består af såvel en fri­tids­hjems- og klu­baf­de­ling. Fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen er under­lagt den tyske dag­in­sti­tu­tions­lov (Kin­der­ta­ge­s­stät­ten­ge­setz) og skal leve op til de lov­krav der stilles.

Klu­baf­de­lin­gen er ifølge lov­giv­nin­gen (SGB VIII) et åbent tilbud, hvor kra­vene og reg­lerne er mindre restrik­tiv, og hvor meget er over­ladt til den enkelte orga­ni­sa­tion og institution. 

Udgangs­punk­tet for alle insti­tu­tio­ner er deres pæda­go­gi­ske opgave i hen­hold til dansk sprog- og kul­tur­for­mid­ling. Såle­des medtæn­kes altid den danske dimen­sion både i en pæda­go­gisk didak­tisk optik og i en prak­tisk pæda­go­gisk realisering.

En huma­ni­stisk til­gang præger huse­nes pæda­go­gi­ske grund­lag, hvor aner­ken­delse og moral­ske etiske vær­dier er de grund­læg­gende ele­men­ter. Såle­des er det med afsæt i det ide­a­li­sti­ske dia­lek­ti­ske men­ne­ske­syn, at man agerer i den pæda­go­gi­ske kon­tekst. Udgangs­punkt er såle­des at ville danne, soci­a­li­sere og udvikle børn til at kunne begå sig i sam­fun­dets mang­fol­dige are­naer. Målet er at bidrage til en holi­stisk udvik­ling, hvor insti­tu­tio­nerne er med til at fremme barnets/den unges soci­ale, emo­tio­nelle og intel­lek­tu­elle udvikling.

Alle insti­tu­tio­ner beskæf­ti­ger sig inten­sivt med emnerne idræt, ernæ­ring og sund­hed og bidra­ger såle­des til bør­ne­nes fysi­ske triv­sel og en reflek­siv bevidst­hed omkring emnets betydning.

Par­ti­ci­pa­tion, bør­ne­nes invol­ve­ring, del­ag­tig­gø­relse og ind­fly­delse er vig­tige para­me­tre i bør­ne­nes auto­no­mi­pro­ces. Med­be­stem­melse på deres insti­tu­tio­nelle dag­lig­dag, kunne give udtryk for ens inter­es­ser, behov og ønsker, er såle­des afgø­rende fak­to­rer, som der arbej­des pro­ak­tivt med. Såle­des er det inten­tio­nen, at ville være med til at mani­festere for­stå­else for demo­kra­tiets spil­le­reg­ler og kunne udvikle bør­nene til selv­be­stem­mende indi­vi­der, der tager ansvar og ind­fly­delse for sig selv og andre. 

closed accor­deon

Fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen

Fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen er et pasnings‑, soci­al­pæ­da­go­gisk- og fri­tidstil­bud for børn fra de danske skoler i Sydslesvig.

De har til formål at fremme børns udvik­ling, dansk kultur og dan­nelse. Til dette formål til­by­des der en masse spæn­dende akti­vi­te­ter og lege­rum, der frem­mer de for­skel­lige udvik­lings­om­rå­der. Alle huse har en kost- mad­po­li­tik og uddan­net per­so­nale der til­be­re­der maden på stedet. Ud over den almin­de­lige dag­lig­dag til­by­des der også kolo­nier, over­nat­nin­ger og wee­ken­dar­ran­ge­men­ter for børnene.

Huse­nes belig­gen­hed og rum­lige for­hold er indi­vi­du­elt for­skel­lige, dette er med til at skabe en stor mang­fol­dig­hed af mulig­he­der for at arbejde med børn. Igen­nem et tæt sam­ar­bejde på tværs af husene, udnyt­tes disse til fordel for brugerne.

For at få mest muligt ud af de til rådig­hed stil­lede res­sour­cer, arbej­des der på alle huse med en åben struk­tur. Bør­nene er til­delt basis­pæ­da­go­ger og teams for at sikre den enkel­tes behov.

Det er bør­nene selv der vælger deres akti­vi­tet og lege­rum, for at fremme børns med­be­stem­melse og selvstændighed.

For bedst muligt at til­go­dese for­æl­dre­nes behov er feri­erne til­pas­set de syds­lesvig­ske dag­sin­sti­tu­tio­ners feri­e­ti­der, såle­des har husene lukket imel­lem jul og nytår og 3 uger i sko­ler­nes som­mer­fe­rier. På Sild er der lukket 3 uger i efter­års­fe­rien, og i Flens­borg er det muligt at få passet sine børn i hele sommerferien.

Klu­baf­de­ling

Hver klub egne sær­lige gui­de­li­nes og rammer som de unge skal for­holde sig til. Ud over de indi­vi­du­elle afta­ler og rammer, arbej­des der ud fra for­vent­nings­af­stem­ning, som de unge i høj­grad er selv er med til at definere.

I hver insti­tu­tion vil der findes grund­læg­gende vær­dier, som gælder for alle medlemmer.

Vi tager udgangs­punkt i den enkel­tes indi­vi­du­a­li­tet, behov og ønsker. Om de unge vil del­tage i akti­vi­te­ter eller tilbud er op til den enkelte. Hvor meget de vil gøre bruge af med­be­stem­melse, hvor­når de ønsker at komme inden for åbning­sti­den. Om de vil være aktiv i dag eller bare vil sidde og hygge eller lytte til musik.

Med­be­stem­melse er en meget vigtig del af vores dag­lige arbejde. Både den for­melle og den ufor­melle ind­fly­delse af ungerne ken­de­teg­ner vores arbejde i klub­berne. Målet er en udvik­ling fra med­be­stem­melse til selv­be­stem­melse. Det bety­der, at de unge bliver i stand til at agere under hen­syn­ta­gen til andre men­ne­sker, ud fra et etisk syn og kan løse de pro­ble­mer de bliver kon­fron­te­ret med ud fra demo­kra­ti­ske og huma­ni­sti­ske spilleregler.

I insti­tu­tio­nerne giver vi de unge ram­merne til at udvikle sig til selv­stæn­dige, reflek­te­rende og soci­ale indi­vi­der, der kan klare de udfor­drin­ger i vores moderne samfund.

I for­hold til sprog- og kul­tur­for­mid­lin­gen tager klub­berne udgangs­punkt i SdUs vær­di­sæt. Der skabes såle­des rammer for en posi­tiv ople­velse med det danske sprog i bevidst­he­den om vores regio­nale sær­præg som min­dre­tal. Der­u­d­over skaber klub­berne ram­merne for at de unge kan finde glæden ved at opleve vores sprog­lige og kul­tu­relle mang­fol­dig­hed, hvor­til de voksne agerer som moti­ve­rende og lyt­tende spar­rings­part­ner. Klub­berne er en social arena, hvor de unge kan træne og bruge det danske sprog uden for sko­lens kontekst.

Pæda­go­gisk udvikling

For at kunne danne og soci­a­li­sere børn og unge der skal lære at begå sig i et kom­pleks dyna­misk sam­fund, er det nød­ven­digt at man kon­stant eva­lu­ere og til­pas­ser sin pæda­go­gi­ske til­gang og rea­li­se­ring. Insti­tu­tio­na­li­se­rin­gen impli­ce­rer, at vi som børne- og ung­doms­in­sti­tu­tio­ner til­de­les en vigtig funk­tion i for­hold til bør­ne­nes udvik­ling og trivsel. 

For at kunne arbejde mål­o­ri­en­te­ret med emnet, tager alle insti­tu­tio­ner afsæt i lære­plans­mo­del­len, der danner rammen omkring det pæda­go­gi­ske arbejde. Med udgangs­punkt i at ville bidrage til den enkel­tes holi­sti­ske udvik­ling og dan­nelse, er hand­le­pla­ner et vig­tigt led i arbej­det. Iagt­ta­gel­ser og obser­va­tio­ner er såle­des de pæda­go­gi­ske red­ska­ber der anven­des, for at kunne sætte udvik­lings­frem­mende tiltag i gang.

Alle insti­tu­tio­ner har udar­bej­det kon­cep­tio­ner der danner rammen omkring deres mål, ind­hold, foku­s­om­rå­der og didak­ti­ske meto­der og midler. 

For at kunne rea­li­sere de pæda­go­gi­ske mål og være med til at fremme bar­nets og de unges udvik­ling, hører et hav af tiltag, akti­vi­te­ter, pro­jek­ter, tilbud og arran­ge­men­ter med til insti­tu­tio­ner­nes prak­tisk pæda­go­gi­ske hverdag. 

Den pæda­go­gisk kva­li­ta­tive dimen­sion er såle­des af afgø­rende betyd­ning for bar­nets udvik­ling og dan­nelse. Dette kan kun ske gennem kva­li­fi­ce­rede med­ar­bej­dere, hvor­for vi i SdU vægter per­so­na­lets efter- og vide­reud­dan­nelse højt.

Sam­ti­dig er der nedsat arbejds­grup­per på tværs af insti­tu­tio­nerne med repræ­sen­tan­ter fra alle huse, der inten­sivt beskæf­ti­ger sig med for­skel­lige fag­lige emner og opga­ver, som såle­des bidra­ger til en kon­stant vide­re­ud­vik­ling, både ud fra en teo­re­tisk og prak­tisk pæda­go­gisk optik.

Det pæda­go­gi­ske arbejde i husene er kon­stant udsat for en reflek­siv til­gang, hvor eva­lu­e­rin­gerne er en del af pro­ce­du­ren. Sam­ti­dig skal vi kon­stant over­for de bevil­gende myn­dig­he­der doku­men­te­rer vores arbejde. Såle­des stil­les der ikke kun krav fra de danske bevil­li­gende myn­dig­he­der i form af resul­tats­af­ta­len, men også over­for de tyske til­skuds­gi­vere skal vi doku­men­tere vores arbejde.

Vi er kon­stant nødt til at vur­dere og revur­dere vores pæda­go­gi­ske mål, til­passe og for­an­dre pro­ces­ser og struk­tu­rer, samt at reflek­tere over vores didak­ti­ske meto­der og midler. Disse grund­for­ud­sæt­nin­ger i den pæda­go­gi­ske kon­tekst, vil også frem­over være med til at præge vores pæda­go­gi­ske arbejde og den udvik­ling vi er underlagt. 

Der er etab­le­ret et sam­ar­bejds­råd i hvert hus.

Nysta­dens Børne- og Ungdomshus

Jun­ker­ho­hlweg 20
24939 Flens­burg
+49 461 43136
+49 461 150 52 16 (fax)
nystadens@sdu.de

Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Glücks­bur­ger Str. 20
24943 Flens­burg
+49 0461 26592
+49 0461 1505228 (fax)
lyksborggade@sdu.de

Engelsby Børne- og Ungdomshus

Bra­hms­str. 6
24943 Flens­burg
+49 461 63946
engelsby@sdu.de

Sor­te­vej Børne- og Ungdomshus

Cor­ne­lius Hansen-Weg 3
24939 Flens­burg
+49 461–42994
+49 461 42825 (fax)
sortevej@sdu.de

Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshus

Süder­str. 86
24955 Har­ris­lee
+49 461 71805
+49 461 9090977 (fax)
harreslev@sdu.de

Kappel Børne- og Ungdomshus

H.C. Ander­sen-Weg 22
24376 Kap­peln
+49 4642 33 43
+49 4642 5576 (fax)
kappel@sdu.de

Slesvig Børne- og Ungdomshus

Breslau­er­str. 8–10
24837 Sch­leswig
+49 4621 9789994
+49 4621 967557 (fax)
slesvig@sdu.de

Eger­n­førde Børne- og Ungdomshus

H.C. Ander­sen-Weg 6A
24340 Eck­er­n­förde
+49 4351 476330
egernfoerde@sdu.de

Rends­borg-Bydels­dorf Børne- og Ungdomshus

Müh­len­str. 16
24782 Büdels­dorf
+49 4331 38827
+49 4331 30269 (fax)
rb-bu@sdu.de

Husum Børne- og Ungdomshus

Klaus-Groth-Str. 47
25813 Husum
+49 4841 3356
+49 4841 81653 (fax)
husum@sdu.de

Vester­land Børne- og Ungdomshus

Deck­er­str. 31–33
25980 Wester­land
+49 4651–24836
+49 4651–1602 (fax)
vesterland@sdu.de