MENIG­HE­DER­NES BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE

Kon­fir­man­der, musik og fællesskab

MBU er en sam­men­slut­ning af de kir­ke­lige børne- og ung­doms­grup­per, der arbej­der i til­knyt­ning til Den danske Kirke i Sydslesvig.

MBU spæn­der vidt fra de enkelte grup­per ved menig­he­derne, til store kon­fir­mand­sam­lin­ger og arran­ge­men­ter i sam­ar­bejde med bør­ne­ha­ver, skoler og gymnasier.

Der er til­knyt­tet to børne- og ung­doms­præ­ster til MBU og de virker som ”kon­su­len­ter” for de enkelte menig­he­der, når det gælder børne-og ung­doms­ar­bej­det, og arran­gere de årligt til­ba­ge­ven­dende begi­ven­he­der så som jule­van­drin­ger og påskevandringer. 

Præ­sterne leder også ung­doms­ar­bej­der i hen­holds­vis Flens­borg (Ten Sing grup­pen) og Slesvig.(Ungdomsgruppe – gym­na­sie­e­le­ver fra A P Møller Skolen)

Kom­pe­ten­cerne i MBU spæn­der vidt fra sjæ­lesorgs­ar­bejde med børn og unge og til Rockgudstjenester.

Kalen­der

Kon­takt

Børne- og Ungdomspræster:

Thomas Hou­ge­sen (Flens­borg)
hougesen@kirken.de
+49 461 1689676
+49 151 67506782

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster
maj-britt@sdu.de
+49 461 14408 227
+49 178 4507404