Fod­bold

kon­di­tion, koor­di­na­tion, bevæ­ge­lig­hed og fællesskab

Fod­bol­d­ud­val­get arran­ge­rer i løbet af året en lang række stæv­ner og tur­ne­rin­ger for SdU’s fod­bold­spil­lende for­e­nin­ger. I som­mer­hal­vå­ret er der 5‑mandsstævner for de yngste samt 7‑mandsstævner for alle øvrige aldersgrupper. 

I vin­ter­hal­vå­ret til­by­des en inde­fod­bold­t­ur­ne­ring med 1–3 spil­le­dage for alle del­ta­gende hold. De vin­dende hold har der­u­d­over mulig­he­den for at del­tage i DGI’s Landsmesterskaber.

closed accor­deon

Fod­boldsko­ler

Hver sommer afvik­les to fod­boldsko­ler i Slesvig med 2 over­nat­nin­ger og en skole for de 5- 7 årige uden overnatning.

Kurser

For at dyg­tig­gøre klub­ber­nes træ­nere til­by­der udval­get spot­kur­ser med egne instruk­tø­rer, hoved­sa­ge­ligt med børne- og ung­dom­stræ­nerne som mål­gruppe. Disse er oftest til­stræk­ke­ligt til­ret­telagt såle­des, at de afvik­les som 3‑ti­mers-kurser her i Sydslesvig.

Dom­mer­klub

SdU Fod­bold har sin egen dom­mer­klub, såle­des at de mange kampe ved stæv­ner og tur­ne­rin­ger dømmes af egne kræf­ter. Hvert år til­by­des kurser, såle­des at nye inter­es­se­rede også har mulig­hed for at blive en del af dommerteamet.

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Vakant

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

Idræts- og Foreningskoordinator

Per Kaare Gild­berg
perk@sdu.de
+49 461 14408 217

DGI Træ­ner­gu­ide

Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og overskud.

Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvelser
  • Oprette dine egne øvelser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lektioner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalender

Træ­ner­gu­i­den som App

Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 trænere.