Idræts­hal­len

idræts­lige og kul­tu­relle formål

Idræts­hal­len er blevet ind­viet i 1967 og råder over i alt 1200 plad­ser hvoraf der er 648 siddepladser.

Regler for benyt­telse af “Idræts­plad­sen” ved Idrætshallen

  1. Idræts­plad­sen ved Idræts­hal­len kan benyt­tes til idræts­lige og kul­tu­relle formål. Hertil hører også nye idræt­stil­bud (trend­sportar­ter), der er egnet til anlæg­gets faciliteter.
  2. Idræts­plad­sen må benyt­tes af de danske skoler og for­e­nin­gerne i SdU i hen­hold til de fore­lig­gende gæl­dende regler. Andre for­e­nin­ger inden for min­dre­tal­let og i flertals­befolkningen skal søge hal­be­sty­rel­sen om benyt­tel­sen af Idræts­plad­sen med sepa­rate ansøgninger.
  3. Plad­sen for­de­les til ansø­gere efter de samme regler som for Idræts­hal­len for en sæson ad gangen. Sæso­nen star­ter efter som­mer­fe­rien. Der til­la­des udø­velse af idræts­lige og kul­tu­relle akti­vi­te­ter, der sikrer en skån­som behand­ling af alle faciliteter.
  4. Omklæd­nin­gen sker i Idræts­hal­lens omklædningsrum.

Hal­be­sty­rel­sen er bemyn­di­get til at nægte til­la­delse til udø­velse af akti­vi­te­ter, der er til skade for faci­li­te­terne, både gene­relt og i visse peri­o­der (vej­r­for­hold).

Salg af mad og drik­ke­va­rer ved arran­ge­men­ter på Idræts­plad­sen sker gennem Idrætscaféen, Idræts­hal­len eller efter aftale med Idrætscaféen.

Der opkræ­ves leje for benyt­tel­sen af Idræts­plad­sen fra for­e­nin­ger, der ikke til­hø­rer det danske min­dre­tal. Der opkræ­ves leje af alle, der benyt­ter Idræts­plad­sen til sær­lige arran­ge­men­ter. Hal­be­sty­rel­sen fast­læg­ger lejens stør­relse pr. time eller for hele arrangementet.

Kon­takt

Idræts­hal­len
Molt­ke­str. 20c
24937 Flens­burg
+49 461 50350–21
+49 461–50350-28 (fax)

idraetshallen@sdu.de

Hal­be­sty­rer: Gerwin Wäch­ter

Idrætscaféen

Jutta Axt (besty­rer)
0152–58178883
idraetscafeen@gmx.de

Idræts­hal­len

Idræts­hal­len
Molt­ke­str. 20c
24937 Flens­burg
+49 461 50350–21
+49 461–50350–28 (fax)

idraetshallen@sdu.de

Hal­be­sty­rer: Ulli Schwitzkowski

LED-belys­ning

KSI: Sani­er­ung der Hal­len­beleu­ch­tung in Sch­leswig und Flens­burg des SdU e.V. 2023/2024

Ener­gie­e­in­s­parung durch Umstel­lung der Sport­hal­len­beleu­ch­tung von her­köm­m­li­chen Leu­cht­stof­fröhren auf LED-Leu­ch­t­mit­tel. För­der­ken­n­zei­chen: 67K20962

Geför­dert vom Bun­des­mi­ni­ste­rium für Wir­t­s­chaft und Kli­ma­s­chutz auf­grund eines Beschlus­ses des deut­schen Bundestages.

Natio­nale Klimaschutzinitiative

Mit der Natio­na­len Kli­ma­s­chutzi­ni­ti­a­tive ini­ti­i­ert und för­dert die Bun­des­re­gi­er­ung seit 2008 zahl­rei­che Pro­jekte, die einen Bei­trag zur Sen­kung der Trei­bhaus­ga­se­mis­sio­nen lei­sten. Ihre Pro­gramme und Pro­jekte decken ein brei­tes Spek­trum an Kli­ma­s­chutzak­ti­vitäten ab: Von der Entwi­c­k­lung lang­fri­sti­ger Stra­te­gien bis hin zu kon­kre­ten Hil­fe­stel­lun­gen und inve­sti­ven För­der­maß­na­h­men. Diese Viel­falt ist Garant für gute Ideen. Die Natio­nale Kli­ma­s­chutzi­ni­ti­a­tive trägt zu einer Veran­ker­ung des Kli­ma­s­chutzes vor Ort bei. Von ihr pro­fi­ti­e­ren Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher ebenso wie unter­ne­h­men, kom­mu­nen oder Bildungseinrichtungen.

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie