Digi­tal Elek­tro­nisk Kunst Kultur

Når H.C. Ander­sen i sin tid skrev “At rejse er at leve”, så kunne det i dag tolkes med “At være digi­tal er at leve”.

Selvom den digi­tale og elek­tro­ni­ske verden efter­hån­den udgør en så stor del af vores til­væ­relse, er der et defi­cit af mulig­he­der inden for emnet især til unge men­ne­sker i Sydslesvig.

Hvis man vil forstå noget af det som fore­går, så bliver man nødt til at skabe en eller anden ind­gang til den digitale/elektroniske verden.

Denne adgang kan fx skabes via kunst, og fordi tek­nik­ken indgår som et af vore kul­tur­værk­tø­jer har vi beslut­tet at navn­give udval­get som “Digi­tal Elek­tro­nisk Kunst Kultur” eller kort DEKK.

Udval­gets mål er bl.a.:

  • Skabe adgang til teknologi
  • Udbyde dan­nel­ses­til­bud om emnet i form af kurser og workshops
  • Beskæf­tige sig kri­tisk med risi­koer af ny teknologi
  • Præ­sen­tere elek­tro­nisk kunst og hjælpe kunst­nere med deres projekter
  • For­midle over­for offent­lig­he­den igen­nem udstil­lin­ger, kon­cer­ter, fored­rag, emneu­ger, videns­de­ling, net­værk og for­skel­lige arrangementer

DIGI­DEKK
En digi­tal kunst kon­kur­rence, der afhol­des hvert andet år.

Kalen­der

Kon­takt

Kon­takt­per­son

Chri­stian Prasno
christian@sdu.de
+49 461 14408 218

Unge- og Kulturkoordinator

Nina Wei­ssbeck
nina@sdu.de
+49 461 14408 237
+49 178 4507405