Hånd­bold

styrke, kon­di­tion, koor­di­na­tion, balance og fællesskab

​I løbet af året til­by­des der 4 hånd­boldcamps – typisk 2 i maj og 2 i okto­ber måned. Begge gange til hhv alders­grup­pen 6–10 år og 11–14 år.

I som­mer­fe­rien står udval­get for afvik­lin­gen af en 8 dages lejr ”Som­mer­sjov med SdU” som fore­går i Vester­led /Hvide Sande.

Udval­get til­by­der spot­kur­ser på 3 eller 4 timer med spe­ci­fikke træ­nings­om­rå­der på programmet.

Har man i for­e­nin­gen kon­krete ønsker eller ideer til arran­ge­men­ter er man mere end vel­kom­men til at kon­takte udvalgs­for­man­den eller koordinatoren.

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Step­han Krüger
+49 173 6315827
krueger@p‑b-c.biz

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

Idræts- og Foreningskoordinator

Per Kaare Gild­berg
perk@sdu.de
+49 461 14408–217
+49 152 51983476 

DGI Træ­ner­gu­ide

Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og overskud.

Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvelser
  • Oprette dine egne øvelser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lektioner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalender

Træ­ner­gu­i­den som App

Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 trænere.