FDF Syds­lesvig

Fæl­les­skab, fril­ufts­liv og samarbejde

I FDF giver vi børn og unge et stå­sted de kan møde verden fra. 

FDF er en børne- og ung­domsor­ga­ni­sa­tion, med voksne der har noget på hjerte og uge efter uge møder op, og laver fede akti­vi­te­ter og gør det hele uden at få penge for det. De voksne i FDF yder fri­vil­ligt arbejde.

Kernen i FDF er fæl­les­ska­bet, både for børn og for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset bag­grund, alder eller evner. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til fæl­les­ska­bet, og det præger den måde, vi er sammen på. I FDF møder børn og unge enga­ge­rede voksne, der har en hold­ning til livet.

Vi i FDF tror på at alle børn og unge har brug for at fæl­les­skab, hvor der er plads til dem, hvor man gennem leg, fæl­les­skab og fril­ufts­liv ople­ver succes, lære at sam­ar­bejde, møder børn og unge der minder om en selv og nogen som ikke er, men alli­ge­vel knyt­tes der venskaber.

Akti­vi­te­terne i FDF er for­skel­lige og alsi­dige og kan vari­ere og kan rumme alt fra fril­uftsak­ti­vi­te­ter, kre­a­tive opga­ver, til bål akti­vi­te­ter, leg og kun fan­ta­sien sætter en stop­per for hvad vi laver i FDF.

Du har mulig­vis set vores uni­form før, den den er lyse­blå. Den har vi på hver gang vi holder FDF. Mange af de ting vi laver for vi et mærke for. Dette mærke sætter vi på vores uni­form. I FDF får man mærker fordi man har været med i akti­vi­te­terne, og ikke fordi man har sær­lige talen­ter inden for området.

Lyder det som noget for dig? Vi til­by­der FDF for alle børn mellem 6 og 18 år.

Bor du i eller i nær­he­den af Bred­sted skal de kon­takte FDF Bred­sted, og bor du i nær­he­den af Tarp og Flens­borg, så skal du kon­takte FDF Flensborg.

Vi har også en fami­lie­kreds, som er til­tænkt for børn i alde­ren 2–6 år og deres for­æl­dre. Her skal du også kon­takte FDF Flensborg

FDF Flens­borg: Johanna Ander­sen: johannaandersen2@gmail.com
FDF Bred­sted: Kir­sten Iwer­sen : kirsten-iwersen@freenet.de

Kalen­der

Kon­takt

Distrikt­s­le­der

Ina Grøn­vig
ina.groenvig@hotmail.dk
+49 151 11334651

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster
maj-britt@sdu.de
+49 461 14408 227
+49 178 4507404