Bad­min­ton

styrke, kon­di­tion, koor­di­na­tion, balance og bevægelighed

closed accor­deon

Inspira­tion til idræts­un­der­vis­nin­gen: BAD­MIN­TON i SKOLENSFO

SdU bad­min­ton kan til­byde en spæn­dende bad­min­ton­dag for elever og lærere hhv. børn/pædagoger. For­må­let med dagen er at inspi­rere bør­nene til at spille badminton.

I får føl­gende ved et ”Bad­min­ton i SKOLEN / SFO” arrangement:

  • En SdU instruk­tør som plan­læg­ger og afvik­ler arrangementet
  • Inspira­tion til idrætsundervisning

Under­vi­sere er SdU’s uddan­nede badmintoninstruktører.

Prisen for et Bad­min­ton i Skole og SFO arran­ge­ment er 50 Euro. Vi udste­der en fak­tura til skolen.

Krav:

En eller gerne flere idrætslærere/pædagoger skal del­tage, og de to timers prak­sis skal foregå i jeres dag­lige bold­spil­hal eller gym­na­stiksal (gerne i de nor­male idrætstimer).

Bad­min­ton­da­gen koor­di­ne­res af SdU bad­min­ton. Aftale om dato, klas­se­år­gang, ele­van­tal, antal bad­min­ton­ba­ner i halen m.m., sker ved hen­ven­delse til:

SdU kon­to­ret, Chri­stel Bonde, christel@sdu.de eller 0461–14408217.

Der kan bestil­les en RSL/DGI bad­min­ton­ta­ske ”bad­min­ton i skole/SFO” hos Christel.

Ved stor efter­spørgsel, vil book­ing ske efter ”først til mølle” princippet.

Med sport­s­lig hilsen
SdU bad­min­ton
sign. Ale­xan­der Rambow
For­mand

Tur­ne­rin­ger

Hol­dene skal bestå af enten 2 herrer + 2 damer eller af 2 herrer og 1 dame!

MINI­ton (2–6 år)

Skal dit barn dyrke idræt, kan MINI­ton gennem for­skel­lige lege og øvel­ser vække bar­nets inter­esse for badminton.

SdU bad­min­ton er behjæl­pe­lig med at arran­gere en intro­duk­tions­dag fx. i jeres bør­ne­have. Vi stil­ler instruk­tør og rek­vi­sit­ter og I sørger for et lokale fx. en gym­na­stiksal samt stil­ler med børn og forældre/ bedsteforældre.

Er bør­ne­ha­ven eller en gruppe for­æl­dre inter­es­se­ret, kan der træf­fes aftale med Chri­stel Bonde på SdU-kon­to­ret, christel@sdu.de eller tlf. 0461–14408217.

Udlån af udstyr

Bea­ch­min­ton

SdU har 2 sæt bea­ch­min­ton (mar­ke­rin­ger til 2 bane samt 8 ketsjere + bolde)som I gratis kan låne til klu­bar­ran­ge­men­ter, uden­dørs træ­ning om som­me­ren mm.

Hen­ven­delse ang. lån af bea­ch­min­ton til SdU, recep­tio­nen tlf. 0461–144080 eller pr. mail til silke@sdu.de.

Air­bad­min­ton til udendørstræning

I cor­o­na­ti­den har det været umu­ligt at opret­holde et for­e­nings­til­bud og det fæl­les­skab der er omkring idræt­ten.
Der er godt nok kommet nogle lem­pel­ser i løbet at de sidste uger, men bad­min­tons­por­ten er en af de idræt­ter, der har det aller­svæ­rest med at opfylde alle kra­vene for at gen­op­tage indendørstræning.

Nu er der sta­dig­væk 2 måne­der til at vi for­hå­bent­ligt kan starte en ny sæson under mere nor­male forhold.

For at opret­holde kon­tak­ten med jeres med­lem­mer kunne I evt. invi­tere dem til noget uden­dør­stræ­ning med ”air­bad­min­ton” – evt. som sommerafslutning.

Air­bad­min­ton er en ny type bold der er udvik­let til uden­dørs brug – den er vindsta­bil og kan spil­les med almin­de­lige ketsjere.

Bolde kan bestil­les hos SdU. Prisen er 79 kr. for et rør med 3 bolde.

Air­Bad­min­ton kan spil­les uden­dørs på græs, i sand eller på hårdt under­lag som eksem­pel­vis asfalt.

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Ale­xan­der Rambow
arambow89@gmail.com

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

Idræts- og Foreningskoordinator

Per Kaare Gild­berg
perk@sdu.de
+49 461 14408 217

DGI Træ­ner­gu­ide

Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og overskud.

Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvelser
  • Oprette dine egne øvelser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lektioner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalender

Træ­ner­gu­i­den som App

Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 trænere.