Kon­cert­ud­val­get

Musik for Sydslesvig

Kon­cert­ud­val­get arran­ge­rer et væld af kon­cer­ter i for­skel­lige genrer året rundt. Dette sker tit i tæt sam­ar­bejde med de andre syds­lesvig­ske orga­ni­sa­tio­ner og tyske kul­tur­huse i Sydslesvig.

Der­u­d­over er der et tæt sam­ar­bejde med LMS (Levende musik i skolen), Sko­le­for­e­nin­gen og SSF der mulig­gør, at vi kan til­byde 12 sko­le­kon­cer­ter om året.

Syds­lesvig kom for alvor på det musi­kal­ske land­kort i Dan­mark, da vi indgik i et sam­ar­bejde med KODA, og vi blev til en Spil Dansk kom­mune på lige fod med alle andre kom­mu­ner i Dan­mark. I ugen op til Spil Dansk, som altid ligger den sidste tors­dag i okto­ber, arran­ge­res der et utal af spæn­dende kon­cer­ter for alle aldre. Hertil er der nedsat en sty­re­gruppe bestå­ende af repræ­sen­tan­ter fra SSF, Bibli­o­te­ket, Akti­vi­tets­hu­set og SdU for at vare­tage den over­ord­nede koordinering.

Hvert 2. år arran­ge­res ’New Stars Con­test’ som giver unge ama­tør­bands mulig­he­den for at dyste med og mod hin­an­den på en scene med pro­fes­sio­nel lys og lyd.

Et andet godt sam­ar­bejde har vi med Volks­bad og Sport­pira­ten der bl.a. står for ’Dock­y­ard Festi­val’ der finder sted hver pinse.

Har du inter­esse i udval­gets arbejde så tag kon­takt til: Michael Juul Olsen, mjo@dcbib.dk

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Michael Juul Olsen
mjo@dcbib.dk

Unge- og Kulturkoordinator

Nina Wei­ssbeck (barsel)
nina@sdu.de

Anders Toft­gaard
andersp@sdu.de
+49 178 4507407