Inter­na­tio­nalt Udvalg

Udveks­ling, net­værk og samarbejde

#DIVER­SI­TYCON­NECTS

Vi mødes ca. hver anden måned og for­be­re­der udveks­lin­ger og egne arrangementer.

En vigtig del af vores arbejde er også, at vi snak­ker om aktu­elle euro­pæ­i­ske poli­ti­ske og kul­tu­relle mindretalsemner.

#YOUT­H­PAR­TI­CI­PA­TION

Vi sætter fokus på arbej­det i YEN, hvil­ket er paraply­or­ga­ni­sa­tion til unge min­dre­tals­med­lem­mer spredt over hele Europa.

Vi repræ­sen­te­rer SdU på semi­na­rer, hvor vi mødes og arbej­der med op til 120 unge fra de for­skel­lige min­dre­tal i Europa.

Læs mere om YEN her: www.yeni.org

#ACTI­VISM

Vores sene­ste pro­jekt var Mino­rity Safe­pack Ini­ti­a­tive, hvor vi har været med til at ind­samle over én MIL­LION under­skrif­ter på bl.a. Ung­dom­mens fol­ke­møde, Fol­ke­mø­det på Born­holm og for­skel­lige steder i Europa i sam­me­n­ar­bejde med YEN.

Læs mere om MSPI her: www.minority-safepack.eu

#FUTURE

I anled­ning til Græn­selan­dets 100 års jubilæum afhol­der vi det store påske­se­mi­nar inklu­sive YEN ́s gene­ral­for­sam­ling i sam­ar­bejde med bl.a. Junge Spitzen fra Nordslesvig.

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Lærke Rahr Fut­trup
laerke.rahr@gmail.com

Unge- og Kulturkoordinator

Nina Wei­ssbeck
nina@sdu.de
+49 461 14408 237
+49 178 4507405