eSport

koor­di­na­tion, kon­cen­tra­tion, reak­tion og fælleskab

E‑sport eks­plo­de­rer blandt de unge. Hvor com­pu­ter­spil i går var en subkul­tur for enga­ge­rede nørder, er det i dag blevet til main­stream og mere end en døgnflue. 

SdU arbej­der på at kunne til­byde faci­li­te­ter og træ­ning til de unge i Sydslesvig.

Kalen­der

Kon­takt

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

10 gode grunde til at esport hører hjemme i frem­ti­dens foreningsliv

Læs en række gode grunde til at din for­e­ning skal opstarte esport.

1.

Dan­skere i alle alders­grup­per spil­ler com­pu­ter­spil, og antal­let vokser år efter år.

2.

96 % af 13–19-årige drenge spil­ler com­pu­ter og 49 % spil­ler dagligt.

70 % af 13–19-årige piger spil­ler com­pu­ter og 5 % dag­ligt [kilde: Medi­e­ud­vik­lin­gen, 2017].

3.

I Dan­mark har vi nogle af ver­dens bedste esport­s­spil­lere og ‑hold. Dan­skere bril­le­rer på den inter­na­tio­nale scene i spil­tit­ler som CS:GO, League of Legends og FIFA.

4.

Med esport i for­e­nin­gen kan I akti­vere nye mål­grup­per og skabe fæl­les­ska­ber. Esport kan dyrkes af med­lem­mer på tværs af alder, køn og bag­grund og kan danne nye og unikke fæl­les­ska­ber i jeres forening.

5.

Esport er ben­hård kon­kur­rence mod andre vir­ke­lige men­ne­sker, som sti­mu­le­rer børn og unge til kri­tisk at arbejde med deres psy­ki­ske, fysi­ske og soci­ale svagheder.

6.

Esport kan styrke spil­le­rens evner til at kom­mu­ni­kere, arbejde sammen og indgå i et holdfællesskab.

7.

Esport kan styrke spil­le­rens tak­ti­ske og stra­te­gi­ske kom­pe­ten­cer indi­vi­du­elt og i samarbejde.

8.

Esport kan styrke spil­le­rens koncentrations‑, koor­di­na­tions- og reaktionsevner.

9.

Med esport vil spil­le­ren gennem vel­struk­tu­re­ret træ­ning opleve en for­bed­ring af egne evner. Der­i­gen­nem vil spil­le­ren ofte få et styr­ket selv­værd og udvik­let sin evne til at lære.

10.

Dyg­tig­gø­relse inden­for esport for­ud­sæt­ter god fysisk form, og derfor kan esport moti­vere børn og unge til fysisk akti­vi­tet og en sun­dere livs­stil. Fysisk træ­ning bør derfor altid indgå som fast ele­ment i esportstræningen.

DGI Træ­ner­gu­ide

Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og overskud.

Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvelser
  • Oprette dine egne øvelser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lektioner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalender

Træ­ner­gu­i­den som App

Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 trænere.