SPØR­GE­SKE­MAUN­DER­SØ­GELSE

Tak for din del­ta­gelse, se resul­ta­terne her

Vi har spurgt Syds­lesvig om fri­tids- og for­e­nings­li­vet i min­dre­tal­let.

…med­bor­gere har svaret og det er intet mindre end fan­ta­stisk. TUSIND TAK FOR DET

 • Flens­borg Amt 25% 25%
 • Rends­borg-Eger­n­førde 6% 6%
 • Sydtøn­der Amt 7% 7%
 • Husum-Ejder­sted Amt 5% 5%
 • Slesvig Amt 17% 17%
 • Flens­borg by 40% 40%

Besva­rel­serne har nu givet os et ind­blik i hvad der fun­ge­rer i vores for­e­nin­ger og grup­per og hvad der brug for. Vi vil på denne side gerne dele vores ind­sig­ter og give dig adgang til hele under­sø­gel­sens resultater.

De vig­tig­ste indsigter

Under­sø­gel­sen har givet os en række ind­sig­ter i hvor­dan vores for­e­nin­ger og grup­per trives, hvor­dan fri­vil­lig­he­den er udfor­dret og hvad vi bør arbejde videre med i SdU. Her er vores kerneindsigter:

 • Fri­vil­lig­hed bygger på fæl­les­skab (opbak­ning) og aner­ken­delse – mere end på penge
 • Rek­rut­te­ring af flere fri­vil­lige og med­lem­mer er det stør­ste ønske/problem
 • SdU burde hjælpe med at mar­keds­føre fri­vil­lig­he­den og støtte rek­rut­te­ring ad den vej
 • De fri­vil­lige ønsker mere aner­ken­delse, fæl­les­skab på tværs af afde­lin­ger og foreninger
 • De fri­vil­lige ønser kurser/ny viden om nye akti­vi­te­ter, pæda­go­gik og kommunikationsstrategier
 • Tids­man­gel” er et hoved­mo­tiv mod for­e­nings­med­lem­skab og frivillighed
 • For­e­nin­gerne har det oftest øko­no­misk godt
 • Øko­nomi tænkes sjæl­dent som et stra­te­gisk styringsværktøj
 • Den frem­her­skende sprog­prak­sis i for­e­nings­li­vet er en blan­ding af dansk og tysk
 • En del for­e­nin­ger ønsker bedre for­bin­del­ser til foreninger/grupper i Danmark

Se resul­ta­terne her

Hvis der er gemt en tal-ana­ly­ti­ker i dig og du ikke vil vente, så kan du dykke ned i data­ene selv. Der er tre das­h­bo­ards, så du får præ­sen­te­ret data­ene visuelt.

1.

Den store oversigt

Her kan du få et over­ord­net bil­lede, hvem der har besva­ret spør­ge­ske­maet og hvor­dan det står til med fri­vil­lig­he­den i SdU. Brug fil­trene i toppen af Das­h­bo­ar­det for at nuan­cere dit billede.

2.

For­e­nin­ger­nes medlemmer

Her kan dykke ned i flere udsagn/variable, som ikke kunne finde plads vores auto­ma­ti­ske sam­men­flet­ning af de fire data­set. Så her får du yder­li­gere ind­blik i de menige med­lem­mers syn på foreningslivet.

3.

De for­e­nings­løse

Se, hvad dem, der ikke er med SdUs fri­vil­lige fæl­les­ska­ber, siger om for­e­nings­li­vet og savner i kultur- og fritidslivet.

Hvem er vores frivillige?

Blandt under­sø­gel­sens del­ta­gere, som har besva­ret spør­ge­ske­maer som aktiv fri­vil­lig, er der opstået et tyde­ligt profil. Mulig­vis kan vi se her, hvil­ken mål­gruppe man hur­tigst kan moti­vere som frem­ti­dig frivillig:

 • Voksne ml. 30–45 år – 33%(106) og 46–59 år – 24%(76)

 • 89% er i et forhold

 • 85% har børn (75% af bør­nene går i dansk skole)

 • 82% har 2–4 børn (45% er ml. 6 og 10 år gamle)

 • 66% arbej­der fuldtid

 • 56% har mindst en kort vider­gå­ende uddannelse

 • 54% har selv gået på dansk skole

Vi kan anbe­fale, at for­e­nin­gerne kigger lidt nær­mere på for­æl­drene af deres yngste med­lem­mer og over­ve­jer, hvor­dan disse kan lokes til mere frivillighed.