SYDS­LESVIGS FEDE­STE FESTI­VAL VENDER TIL­BAGE
Pak din festi­val­ta­ske og tag med os til­bage til GÅRDEN, når Tydal endnu engang bliver for­vand­let til Syds­lesvigs fede­ste festival.

NYHED: EKSTRA WARM-UP DAG
I år intro­du­ce­rer GÅRDEN en ”warm-up” dag, fredag den 31. maj. På warm-up dagen kan du opleve en spæn­dende blan­ding af fest, hygge, wor­ks­hops, kunst og DJs.

Get-In
Festi­val­plad­sen åbner kl. 15:00 om fre­da­gen
Musikpro­gram­met begyn­der klok­ken 15:30 om lør­da­gen
Telt­plad­sen åbner fredag den 31. maj kl. 13:00

På Tydal Gård (Tüdal 1, 24852 Eggebek)

Alder: Festi­va­len byder alle aldre vel­kom­men, dog er over­nat­ning og after­party kun for 18+.

Over­nat­ning: Det er muligt at campe i telt på festi­val­plad­sen – med­bring eget telt.

Trans­port: Gratis par­ke­ring til rådig­hed tæt på festi­val­plad­sen. For dem uden bil til­by­der vi en shutt­le­bus-ser­vice fra Tarp bane­gård til festivalpladsen.

Kon­takt: Anders (andersp@sdu.de).

SYDS­LESVIGS COOL­STES FESTI­VAL KEHRT ZURÜCK
Pack deine Festi­val­ta­s­che und komm mit uns zurück zur GÅRDEN, wenn Tydal wieder einmal zur cool­sten Festi­val­lo­ca­tion in Syds­lesvig wird.

NEU­IG­KEIT: ZUSÄTZLI­CHER WARM-UP TAG
Neuer ”Warm-up” Tag am Frei­tag, den 31. Mai, mit einer span­nen­den Mis­chung aus Party, Gemüt­li­chkeit, Wor­ks­hops, Kunst und DJs erleben.

Ein­lass
Der Festi­val­p­latz öffnet am Frei­tag um 15:00 Uhr
Die Kon­zerte begin­nen um 15:30 Uhr am Sams­tag
Der Zelt­p­latz öffnet am Frei­tag, den 31. Mai um 13:00 Uhr

Auf Tydal Gård (Tüdal 1, 24852 Eggebek)

Alter: Alle Alters­grup­pen sind wil­l­kom­men, jedoch sind Über­na­ch­tung und After­party nur für 18+.

Über­na­ch­tung: Cam­ping im eige­nen Zelt auf dem Festi­val­gelände ist mög­lich – bringe dein eige­nes Zelt mit.

Trans­port: Kosten­lose Parkplätze in der Nähe des Festi­val­gelän­des. Wir bieten einen Shutt­le­bus-Ser­vice vom Bahn­hof Tarp zum Festi­val­gelände an.

Kon­takt: Anders (andersp@sdu.de).

Baby In Vain

Den danske trio Baby In Vain har kon­stant udvik­let deres lyd siden de star­tede i 2010, og intro­du­ce­rer med hvert nyt album et nyt og dybere per­spek­tiv. Kernen har altid været deres sam­spil, en måde at spille på som kun er opnå­e­lig, når man har været venner for altid. Vokal­har­monier, trom­mer, gui­ta­rer og til tider store stry­ge­rar­ran­ge­men­ter udgør byg­ge­ste­nene til deres nyeste album “After­life”, som har opnået stor inter­na­tio­nal opmærksomhed. 

Caius

Stor­bri­tan­ni­ens tunge klub­be­ats blan­des med Ibizas som­mer­lige House lyd, når Caius optræ­der inde­fra en kæm­pe­stor lysende LED-fir­kant, der leve­rer lysshow syn­kro­ni­se­ret med musik­ken i det stærkt kon­cep­tu­elle liveshow.

Danske Caius brød som tee­na­ger igen­nem lyd­mu­ren på Soundcloud og debu­te­rede alle­rede som 21-årig på Roskilde Festi­val. Siden har han spil­let rundt omkring på kloden og udgi­vet på aner­kendte pla­de­sel­ska­ber som Spin­nin’ Records, Kits­uné Musique og Future Clas­sic, samt fået air­play på de stør­ste radio­sta­tio­ner i Eng­land, Austra­lien og USA og selv­føl­ge­lig P3 i både Dan­mark og Sverige.

Illu­sio­nary

Illu­sio­nary er et nyt band fra Flens­borg. Deres musik kan kate­go­ri­se­res under genren “Avant-pop”. De to musi­kere finder inspira­tion til deres unikke sange fra kunst­nere som Billie Eilish eller Polyp­hia. Denne duo består af Caspar (lead­gu­i­tar) og Elija (sang, guitar). Ved kon­cer­ter bliver de bakket op af Mika på trommer.

The Prea­chers

Er du til fuzz? Er du til punk? Er du til syre? Så mød her dit nye ynd­lings­band. The Prea­chers er en duo fra Køben­havn der med fuzzpe­da­len i bund og riffs der klæber til din hjerne spil­ler en knivskarp omgang gara­gerock som leder tan­kerne hen på adskil­lige bands fra den ame­ri­kan­ske vest­kyst. Det larmer og det varmer!

I løbet af de sene­ste år, har The Prea­chers udover at spille et hav af kon­cer­ter, blandt andet udgi­vet EP’en ‘Gateway Dreams’, ind­spil­let en live­ses­sion og vundet det legen­da­ri­ske ‘Vester­bro mester­skab i Rock. Ener­gien er i fokus når The Prea­chers spil­ler live, og du er garan­te­ret en kon­cert med fuldt smæk på.

Nor­der­Pop­Chor

Tra­di­tio­nen tro vil lør­da­gens musikpro­gram blive skudt afsted med en kon­cert fra det flen­borg­ske kor Nor­der­Pop­Chor. Koret er ledet af Leon Man­cilla og med et stort reper­toire af sange, er der garan­te­ret fæl­les­sang og god stem­ning helt fra starten.

MAYA (DJ)

Lør­da­gens musikpro­gram slut­ter af med et brag af en fest hvor MAYA vil spinne plader der får hele plad­sens fødder til at bevæge sig. MAYA star­tede som en af de eneste kvin­de­lige DJs i Flens­borg med at spille Hiphop og Bre­ak­be­ats. Senere udvi­dede hun sit pro­gram med Funk, elek­tro­nisk musik og Indie. Alt, hvad der appel­le­rer til de fine sanser, bliver slyn­get rundt og blan­det sammen til en fan­ta­stisk musik­melange; eklek­tisk, elek­trisk, funky

Baby In Vain

Den danske trio Baby In Vain har kon­stant udvik­let deres lyd siden de star­tede i 2010, og intro­du­ce­rer med hvert nyt album et nyt og dybere per­spek­tiv. Kernen har altid været deres sam­spil, en måde at spille på som kun er opnå­e­lig, når man har været venner for altid. Vokal­har­monier, trom­mer, gui­ta­rer og til tider store stry­ge­rar­ran­ge­men­ter udgør byg­ge­ste­nene til deres nyeste album “After­life”, som har opnået stor inter­na­tio­nal opmærksomhed. 

Caius

Stor­bri­tan­ni­ens tunge klub­be­ats blan­des med Ibizas som­mer­lige House lyd, når Caius optræ­der inde­fra en kæm­pe­stor lysende LED-fir­kant, der leve­rer lysshow syn­kro­ni­se­ret med musik­ken i det stærkt kon­cep­tu­elle liveshow.

Danske Caius brød som tee­na­ger igen­nem lyd­mu­ren på Soundcloud og debu­te­rede alle­rede som 21-årig på Roskilde Festi­val. Siden har han spil­let rundt omkring på kloden og udgi­vet på aner­kendte pla­de­sel­ska­ber som Spin­nin’ Records, Kits­uné Musique og Future Clas­sic, samt fået air­play på de stør­ste radio­sta­tio­ner i Eng­land, Austra­lien og USA og selv­føl­ge­lig P3 i både Dan­mark og Sverige.

Illu­sio­nary

Illu­sio­nary er et nyt band fra Flens­borg. Deres musik kan kate­go­ri­se­res under genren “Avant-pop”. De to musi­kere finder inspira­tion til deres unikke sange fra kunst­nere som Billie Eilish eller Polyp­hia. Denne duo består af Caspar (lead­gu­i­tar) og Elija (sang, guitar). Ved kon­cer­ter bliver de bakket op af Mika på trommer.

The Prea­chers

Er du til fuzz? Er du til punk? Er du til syre? Så mød her dit nye ynd­lings­band. The Prea­chers er en duo fra Køben­havn der med fuzzpe­da­len i bund og riffs der klæber til din hjerne spil­ler en knivskarp omgang gara­gerock som leder tan­kerne hen på adskil­lige bands fra den ame­ri­kan­ske vest­kyst. Det larmer og det varmer!

I løbet af de sene­ste år, har The Prea­chers udover at spille et hav af kon­cer­ter, blandt andet udgi­vet EP’en ‘Gateway Dreams’, ind­spil­let en live­ses­sion og vundet det legen­da­ri­ske ‘Vester­bro mester­skab i Rock. Ener­gien er i fokus når The Prea­chers spil­ler live, og du er garan­te­ret en kon­cert med fuldt smæk på.

Nor­der­Pop­Chor

Tra­di­tio­nen tro vil lør­da­gens musikpro­gram blive skudt afsted med en kon­cert fra det flen­borg­ske kor Nor­der­Pop­Chor. Koret er ledet af Leon Man­cilla og med et stort reper­toire af sange, er der garan­te­ret fæl­les­sang og god stem­ning helt fra starten.

MAYA (DJ)

Lør­da­gens musikpro­gram slut­ter af med et brag af en fest hvor MAYA vil spinne plader der får hele plad­sens fødder til at bevæge sig. MAYA star­tede som en af de eneste kvin­de­lige DJs i Flens­borg med at spille Hiphop og Bre­ak­be­ats. Senere udvi­dede hun sit pro­gram med Funk, elek­tro­nisk musik og Indie. Alt, hvad der appel­le­rer til de fine sanser, bliver slyn­get rundt og blan­det sammen til en fan­ta­stisk musik­melange; eklek­tisk, elek­trisk, funky