Infor­ma­tio­ner

Til­skud, med­lem­skab, onlinetilmelding…

Til­skud

Du kan søge om fonde, lega­ter eller tilskud.

closed accor­deon

Offent­lige tilskud

Til­skud til ungdomsarbejdet

Hjem­steds­kom­mu­nen:

Der eksi­ste­rer meget for­skel­lige ret­nings­li­ner og pro­ce­du­rer for til­skud fra de enkelte kom­mu­ner – også for lejre og ture.

Stadt Flens­burg:

Der bevil­ges et blok­tilskud via SdU efter en for­de­lings­nøgle. Til­skud til lejre og ture søges ved Stadtjugendamt.

Kreis Nord­fri­esland og Rendsburg-Eckernförde:

Der søges og bevil­ges til­skud via Krei­s­ju­gen­dring efter de respek­tive retningsliner.

Kreis Sch­leswig-Flens­burg:

Ingen til­skuds­mu­lig­he­der til daglig drift eller lejre/ture.

Til­skud til idrætsarbejdet

Hjem­steds­kom­mu­nen:

Der eksi­ste­rer meget for­skel­lige ret­nings­li­ner og pro­ce­du­rer for til­skud fra de enkelte kommuner.

Sport­ver­band FL og Krei­s­sport­ver­bände NF, RDSL:

Til for­e­nin­ger, der er medlem af Lan­des­sport­ver­band og spe­ci­al­for­bund bevil­ges der til­skud efter for­skel­lige ret­nings­li­ner – evt. også fra LSV.

Til­skud til større anskaf­fel­ser, pro­jek­ter og “Inter­na­tio­nale Begegnungen”

Der eksi­ste­rer diverse til­skuds­mu­lig­he­der fra kom­mu­ner, amter og landet – kon­takt idræt‑, unge- og kul­turaf­de­lin­gen når det bliver aktuelt.

Til­skud fra SdU

Til­skud til den dag­lige drift

Efter den årlige ind­be­ret­ning pr. 31. decem­ber over med­lem­stal og akti­vi­tets­med­lem­stal stil­les der en bevil­ling til rådig­hed. Belø­bet bereg­nes efter en for­de­lings­nøgle, der bygger på med­lem­mer­nes antal, alder, sko­le­gang og akti­vi­tet samt akti­vi­te­ter­nes omkostningsniveau.

I marts måned mod­ta­ger for­e­nin­ger og grup­per en bevil­lings­med­del­else, hvor­ef­ter de indtil 31. okto­ber kan ind­sende ori­gi­nal­bi­lag og får 75 % af belø­bet refun­de­ret, indtil bevil­lin­gen er brugt op. Kopi af bila­gene behol­des i for­e­nin­gens / grup­pens regn­skab som udgifts­bi­lag. Der kan ind­sen­des bilag på udgif­ter til admi­ni­stra­tion, mate­ri­a­ler, instruk­tør­løn, kørsel og andet i for­bin­delse med aktiviteter.

Til­skud til træner‑, instruk­tør- og andre uddannelseskurser

Der kan søges om til­skud til aktive idræt­sin­struk­tø­rer med ansøg­nings­for­mu­la­ren, som sendes til SdU, bilagt kopi af kur­su­sin­vi­ta­tio­nen. Ansøg­nin­gen behand­les af akti­vi­tets­ud­val­get og den respek­tive kon­su­lent, og der bevil­ges som regel 50 % af udgiften.

Ansøg­ning om kursustilskud

Til­skud til spe­ci­elle arran­ge­men­ter og større anskaffelser

Der kan ind­sen­des ansøg­ning til akti­vi­tets­ud­valg, sty­rel­sen og for­ret­nings­ud­val­get, som kan bevilge ekstra­tilskud efter deres øko­no­mi­ske mulig­he­der. Især efter den 1. novem­ber, når der er rest­mid­ler fra for­e­nings­tilskud­s­puljen til­overs, kan der bevil­ges ekstratilskud.

Fonde og legater

Løjt­nant Olav Møl­gaard og hustru Anna Sophie Møl­gaards min­de­le­gat til fordel for Sydslesvig

Lega­tet er opret­tet med det formål at støtte det kul­tu­relle arbejde, der gennem lega­tets midler skal fremmes.

Ansøg­nin­ger skal ind­sen­des senest den 1. april til:

SdU
Flens­borg­hus
Nor­der­str. 76
D‑24939 Flens­borg

18. April-Fon­dens Ungdomslederpris

18. April” er en for­e­ning under Græn­se­for­e­nin­gen, som ved dens 25 års jubilæum opret­tede “18. April-Fonden”. Fon­dens formål er at støtte dansk ungdom i Syds­lesvig. Der er knyt­tet en ung­doms­le­der­pris hertil, som udde­les hvert år den 18. april til en syds­lesvi­ger, der har ydet en god ind­sats inden­for SdU´s ungdomsarbejde.

For­slag skal ind­sen­des inden den 1. marts til:

SdU
Flens­borg­hus
Nor­der­str. 76
D‑24939 Flens­borg

Det unge Grænseværn

Fon­dens formål er at fremme det natio­nale, fol­ke­lige ung­doms­ar­bejde og støtte det danske ung­doms­ar­bejde nord og syd for lan­de­græn­sen af 1920.

Ansøg­nin­ger skal ind­sen­des senest den 1. april til:

Græn­se­for­e­nin­gen
Peder Skrams Gade 5
Post­boks 9074
DK-1022 Køben­havn K

Højsko­le­op­hold

Til­skud til højskoleophold

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger vil gerne yde et til­skud til unge men­ne­sker, som efter endt sko­le­gang ønsker at tage et højsko­le­op­hold i Dan­mark. Der skal være tale om et langt kursus på højskole (2 – 12 måne­der). Ansø­gere, der vælger en højskole, som til­by­der kom­pe­ten­ce­gi­vende leder­ud­dan­nel­ser, vil blive foretrukket.

Der ydes et til­skud på op til 500,– Dkk pr. måned i max 16 uger. Der er begræn­sede midler til rådighed.

Inden du tager på højskole, skal du sende en begrun­det ansøg­ning med en påteg­nelse fra din SdU for­e­ning, udvalg eller gruppe senest den 01. juni hhv. 01. novem­ber. Vedlæg ven­ligst også infor­ma­tio­ner om den højskole, du søger opta­gelse på og hvil­ken linje du ønsker at følge.

Ansøg­nin­gen sendes til:

Syds­lesvig danske Ung­doms­for­e­nin­ger
att. direk­tør Anders Kring
Flens­borg­hus
Nor­der­str. 76
24939 Flens­borg

Har du yder­li­gere spørgs­mål så kon­takt gerne SdU på kontoret@sdu.de

Sti­pen­die til Gym­na­stik­højsko­len Ollerup

SdU udde­ler et sti­pen­die til ét semesters ophold på Gym­na­stik­højsko­len i Ollerup

Gym­na­stik­højsko­len i Ollerup til­by­der for­skel­lige sport­s­lige linjer, og du bestem­mer hvil­ken linje, du vil spe­ci­a­li­sere dig i. Fælles for alle linjer er, at du træner din fysik og teknik fra bunden – alle kan være med!

Ollerup er for bevæ­gel­ses­en­tu­si­a­ster på alle planer. Ud over gym­na­stik og bevæ­gelse sættes der stor pris på fæl­les­skab, rum­me­lig­hed og sang.

Du får:

Betalt ophol­det (sko­le­penge 27.000 kr.) til efter­års­se­meste­ret 2020 der star­ter 9.8.2020 og slut­ter 17.12.2020

Input fra alle ver­dens­hjør­ner – På Gym­na­stik­højsko­len i Ollerup er der elever fra alle ver­dens­hjør­ner, og du vil derfor møde unge men­ne­sker fra vidt for­skel­lige kul­tu­rer, reli­gio­ner og samfund.

Ven­ska­ber for livet. Sande ven­ska­ber opstår blandt andet gennem samvær, nærvær, fælles inter­es­ser og ople­vel­ser – og ople­vel­serne står i kø, når du begyn­der på Ollerup.

Vi for­ven­ter:

At du er ambas­sa­dør for Syds­lesvig / SdU og for­tæl­ler din og min­dre­tal­lets histo­rie og udbre­der kend­ska­bet til det danske min­dre­tal til de danske og uden­land­ske elever.

Du skal:

Selv betale ”ind­mel­del­ses­ge­byr” (1.500 kr.), ”elev­konto” (2.800 kr.) og udlands­rej­sen (5.000 kr.).

Du kan:

Vælge mellem én af føl­gende linjer som har 7 timers under­vis­ning pr uge: Rytme, Spring, Dans, Parkour, Upgrade, Fit­ness & Sund­hed, Hubster.

Der­u­d­over er der en række valg­fag som fx. musik, indo­or­bike, ballet, out­door life, svøm­ning, bold­spil, styrke & mobi­li­tet og meget mere…

Læs mere om Ollerup, alle linjerne og valg­fag på: www.ollerup.dk

Ansøg­nings­frist er den 18. maj 2020

I slut­nin­gen af maj 2020 får du mel­de­lel­sen om du mod­ta­ger stipendiet.

For dig der ikke er til idræt:

Er du mere til fx teater, musik eller jour­na­li­stik så kan du søge SdU om til­skud til dit højskoleophold.

For­ud­sæt­nin­gen er, at du vælger et langt kursus med mini­mum 16 ugers varighed.

Send en moti­ve­ret ansøg­ning til SdU og kom i betragt­ning til et til­skud på 500 kr pr. uge for lange højsko­le­op­hold (max 16 uger).

Ansøg­nings­fri­ster: 1. juni 2020 og 1. novem­ber 2020

Kon­takt:

René Lange (rene@sdu.de, 0178–4507403)

Udlån

Reser­ve­rin­gen fore­ta­ges hos recep­tio­nen i Flensborghus.

closed accor­deon

Air-Track-måtten

Air-Track-måtten er 15,5 m lang, 3,1 m bred og 0,5 m høj, og stil­les nemt op på få minut­ter ved hjælp af en blæser med elek­tro­nisk trykre­gu­le­ring. Udlån af Air-Track-måtten vil kun kunne ske til for­e­nin­ger og insti­tu­tio­ner, som har det for­nødne kend­skab til klar­gø­ring, pak­ning og trans­port af udsty­ret, lige­som lånerne er ansvar­lige for, at der – i lighed med brug af andre gym­na­stik­red­ska­ber – natur­lig­vis anven­des kva­li­fi­ce­rede ledere og instruktører.

SdU´s Air­track-måtte udle­jes på føl­gende betingelser:

 1. Bort­set fra SdU´s egne udvalg, for­e­nin­ger og grup­per kan måtten tid­ligst reser­ve­res 2 måne­der før afhol­del­sen af arrangementet.
 2. Lejer skal have gen­nem­gået kørekortskurset.
 3. Udlej­ning gælder prin­ci­pi­elt for 1 døgn ad gangen og måtten kan max. udle­jes i 2 døgn pr. udlejning.
 4. Pris pr. døgn er 25,- Euro, som opkræ­ves med reg­ning fra SdU´s sekre­ta­riat senest en uge før afhol­delse af arrangementet.
 5. Aflys­ning af bestil­ling senere end 14 dage før afhol­delse af arran­ge­men­tet med­fø­rer beta­ling af hele udlejningsbeløbet.
 6. Måtten afhen­tes, efter nær­mere aftale, på trai­ler fra Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20c i Flens­borg- Måtten afle­ve­res, ren­gjort og tør, efter nær­mere aftale, på trai­ler til Idræts­hal­len i Flensborg.
 7. Kon­takt: Uli Schwitzkowski, tlf.: 0461/5035021.
 8. Leje­ren holdes ansvar­lig for evt. påførte skader.
 9. Det påhvi­ler udle­je­ren at måtten udle­ve­res i drift­sik­ker stand.

Hvis måtten benyt­tes i Idræts­hal­len af vore egne for­e­nin­ger og udvalg opkræ­ves der ingen leje­ge­byr.
Reser­ve­ring mv. fore­går som beskrevet.

Tæp­pecur­ling-udstyr

Udsty­ret består af et cur­lingtæppe og seks “sten”. Tæppet er 10 m langt. Der er 2 sets til rådighed. 

SdU’s tæp­pecur­ling-udstyr udle­jes på føl­gende betingelser:

 1. Bort­set fra SdU’s egne udvalg, for­e­nin­ger og grup­per kan tæppet tid­ligst reser­ve­res 2 måne­der før afhol­del­sen af arrangementet.
 2. Lejer skal have gen­nem­gået intro­duk­tio­nen i regler og behand­ling af udstyret.
 3. Udlej­ning gælder prin­ci­pi­elt for 1 døgn ad gangen og måtten kan max. udle­jes i 2 døgn pr. udlejning.
 4. Pris pr. døgn er 15,- Euro, som opkræ­ves med reg­ning fra SdU’s sekre­ta­riat senest en uge før afhol­delse af arrangementet.
 5. Aflys­ning af bestil­ling senere end 14 dage før afhol­delse af arran­ge­men­tet med­fø­rer beta­ling af hele udlejningsbeløbet.
 6. Udsty­ret bestil­les ved SdU, tele­fon 0461–14408‑0. Her vil I også få nær­mere infor­ma­tio­ner om, hvor udsty­ret kan afhentes.
 7. Leje­ren holdes ansvar­lig for evt. påførte skader.
 8. Det påhvi­ler udle­je­ren, at tæppet og ste­nene udle­ve­res i ube­ska­di­get stand.

Lege­ta­ske fra Gerlev Legepark

SdU udle­jer lege­ta­sken på føl­gende betingelser:

 1. Reser­ve­rin­gen i recep­tio­nen på Flens­borg­hus. Der udste­des en leje­kon­trakt i recep­tio­nen, som lejer under­skri­ver. Afhent­ning og afle­ve­ring afta­les og sættes på udlån.
 2. € 15,00 pr. udlej­ning i maks 1 uge. Der kan beta­les kon­tant eller pr. faktura.
 3. Lejer kon­trol­le­rer taskens ind­hold inden den afle­ve­res igen på aftalte tidspunkt.
 4. Leje­ren er ansvar­lig for evt. påførte skader hhv. mang­lende dele.

New Age Kurling

Udsty­ret består af et mål­felt, 2 teleskop­stæn­ger og 8 kur­ling-sten med hjul.

 

SdU’s New Age Kur­ling­ud­styr-udstyr udle­jes på føl­gende betingelser:

 1. Udle­jes til SdU-for­e­nin­ger, lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner og institutioner.
 2. Reser­ve­ring i recep­tio­nen på Flens­borg­hus tele­fon 0461–144080.
 3. € 10,00 pr. udlej­ning i maks. 1 uge. Der kan beta­les kon­tant eller pr. faktura.
 4. Ved afhent­ning under­skri­ves en lejekontrakt.
 5. Det påhvi­ler lejer at afle­vere udsty­ret igen på det aftalte tidspunkt.
 6. Lejer er ansvar­lig for evt. påførte skader hhv. mang­lende dele.

FAQ om onlinetilmelding

closed accor­deon

Jeg vil gerne til­melde mig et SdU arran­ge­ment – hvor­dan gør jeg?

På alle invi­ta­tio­ner står et arran­ge­mentsnum­mer som skal bruges ved til­mel­din­gen. Du kan bruge det link der står i vores arran­ge­ments­be­skri­velse eller du går ind på dgi.dk hvor arran­ge­mentsnum­me­ret ind­ta­stes i søge­fel­tet. Udfyld fel­terne med dine per­so­nop­lys­nin­ger og god­kend bestil­lin­gen. Du vil få til­sendt en faktura.

Hvor finder jer arran­ge­mentsnum­me­ret som er nød­ven­dig ved tilmeldingen?

Til SdU arran­ge­men­ter står num­me­ret altid på den prin­tede invi­ta­tio­nen og ved det pågæl­dende arran­ge­ment på www.sdu.de. Vil du til­melde et DGI arran­ge­ment og kender ikke arran­ge­mentsnum­me­ret kan du bruge www.dgi.dk søgefelt.

Jeg vil gerne til­melde et arran­ge­ment men kan ikke gen­nem­føre – hvad kan jeg gøre? 

Prøv med en anden brow­ser og kon­trol­ler om du har akti­ve­ret for pop-up blo­ck­e­ren og deak­ti­ver denne givet­vis. Hjæl­per dette ikke kan du kon­takte Chri­stel Bonde eller Linn Gros­ser; 0461 14408 0.

Hvad skal jeg vælge når der i til­mel­din­gen kommer opfor­drin­gen “Vælg din for­e­nings kommune”?

Vælg “Syds­lesvig”. Der­ef­ter vil du kunne vælge din for­e­ning i feltet nedenunder.

Jeg vil gerne til­melde mig et DGI arran­ge­ment – hvor­dan gør jeg? 

Se vej­led­nin­gen ” Jeg vil gerne til­melde mig et SdU arran­ge­ment — hvor­dan gør jeg?”. Eneste for­skel er, at du ved til­mel­din­gen bliver bedt om at betale med det samme. Føl­gende beta­lings­kort accep­te­res: Dan­kort, eDan­kort, VISA, MasterCard, Ame­ri­can Express.

Hvilke funk­tio­ner byder For­e­nings­ser­vi­cen og hvem kan få adgang til den? 

Du kan:

• Redi­gere oplys­nin­ger om for­e­nin­gen som fx adresse eller hvilke akti­vi­te­ter der til­by­des
• Til­melde besty­rel­ses­med­lem­mer og instruk­tø­rer til SdU og DGI kurser
• Ajour­føre listen over besty­rel­ses­med­lem­mer og instruktører

Besty­rel­ses­med­lem­mer og instruk­tø­rer i for­e­nin­gen kan få adgang til for­e­nings­ser­vi­cen her.