Krav

01
Dit værk skal på den ene eller anden måde være rea­li­se­ret med digi­tal teknologi.

02
Såfremt værket kun kan præ­sen­te­res med bestemte tek­ni­ske appa­ra­ter, skal disse appa­ra­ter stil­les til rådig­hed, med­min­dre andet afta­les med DEKK.

03
Et værk kan enten være data, mate­ri­ale (print, skrift­stykke, objekt m.m.) eller være en kom­bi­ne­ret teknik (fx en installation).

04
Hvis værket for­ud­sæt­ter en bestemt form for præ­sen­ta­tion, skal der frem­læg­ges en beskri­velse heraf.

05
Såfremt værket er gene­re­ret ved hjælp af kun­stig intel­li­gens (AI) skal det fremgå i ind­sen­del­sen, med en beskri­velse af pro­ces­sen (fx promt, værk­tø­jets navn m.m.).

Fer­ni­se­ring og Pris­ud­de­ling
22.11.2024, kl. 17.00, Dansk Cen­tral­bi­bli­o­tek, Nor­der­str. 59, Flensborg

Afle­ve­ring af værker
Ind­sen­delse skal senest ske den 08.11.2024, kl. 16.00.

Fysi­ske værker (instal­la­tio­ner, print m.m.) kan afle­ve­res efter aftale mellem den 4. og 8.11.2024.

Værker kan sendes som filer via tilmelding@sdu.de (ved­hæft­ning, link m.m.) eller afle­ve­res hos DEKK.

Fer­ni­se­ring og Pris­ud­de­ling
22.11.2024, kl. 17.00, Dansk Cen­tral­bi­bli­o­tek, Nor­der­str. 59, Flensborg

Afle­ve­ring af værker
Ind­sen­delse skal senest ske den 08.11.2024, kl. 16.00.

Fysi­ske værker (instal­la­tio­ner, print m.m.) kan afle­ve­res efter aftale mellem den 4. og 8.11.2024.

Værker kan sendes som filer via tilmelding@sdu.de (ved­hæft­ning, link m.m.) eller afle­ve­res hos DEKK.

Krav

01
Dit værk skal på den ene eller anden måde være rea­li­se­ret med digi­tal teknologi.

02
Såfremt værket kun kan præ­sen­te­res med bestemte tek­ni­ske appa­ra­ter, skal disse appa­ra­ter stil­les til rådig­hed, med­min­dre andet afta­les med DEKK.

03
Et værk kan enten være data, mate­ri­ale (print, skrift­stykke, objekt m.m.) eller være en kom­bi­ne­ret teknik (fx en installation).

04
Hvis værket for­ud­sæt­ter en bestemt form for præ­sen­ta­tion, skal der frem­læg­ges en beskri­velse heraf.

05
Såfremt værket er gene­re­ret ved hjælp af kun­stig intel­li­gens (AI) skal det fremgå i ind­sen­del­sen, med en beskri­velse af pro­ces­sen (fx promt, værk­tø­jets navn m.m.).

Priser
01. pris: 512 €
02. pris: 256 €
03. pris: 128 €

Ung­doms­pri­ser*
01. pris: 256 €
02. pris: 128 €
03. pris: 64 €

Bør­ne­pri­ser**
01. pris: 128 €
02. pris: 64 €
03. pris: 32 €

* 13–17 år ved dead­line for ind­sen­delse
** 0–12 år ved dead­line for indsendelse