Styrk Fri­vil­lig­he­den – Wor­ks­hop 1 30 MajMaj 2024 18:3021:30Neustadt 95, 25813 Husum

Hjælp til arbej­det med fri­vil­lig­hed – inspira­tions­af­ten og workshops

SSF, SdU og SSW invi­te­rer i sam­ar­bejde med DGI til tre arran­ge­men­ter om fri­vil­lig­hed. De har til formål at give inspira­tion til arbej­det med fri­vil­lig­hed, og at give kon­krete værk­tø­jer, der blandt andet moti­ve­rer til frivillighed. 

Man kan del­tage i et eller alle tre arran­ge­men­ter. Lige som man kan tage til dem i fæl­les­skab – for eksem­pel som besty­relse eller som sam­ar­bejds­råd – men man kan også godt besøge dem som enkelt­per­son. Arran­ge­men­terne er åbne for alle, der arbej­der med fri­vil­lig­hed. Det er gratis at deltage.

Wor­ks­hop 1 – Køre­plan til at finde flere frivillige

I for­lø­bets første wor­ks­hop kommer del­ta­gerne igen­nem fem trin til, hvor­dan for­e­nin­ger og distrik­ter kan få fat i flere fri­vil­lige. De fem trin går blandt andet ud på, at kon­krete behov klar­læg­ges. Der skal i den for­bin­delse ses på, hvad de fri­vil­lige i grun­den skal bruges til. Des­u­den ses der under wor­ks­hop­pen på, hvor­dan man iden­ti­fi­ce­rer poten­ti­elle nye fri­vil­lige og hvor­dan man spør­ger dem, om de vil enga­gere sig. Til det udar­bej­des der kon­krete planer.

Til­mel­ding via mail til ph@syfo.de

Import to Google Calendar

Sted

Husum­hus, Neustadt 95, 25813 Husum

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org