Sport­som­mer 2024 30 JuliJul 202401 AugustAug 2024Græn­se­hal­lerne, Har­kær­vej 13, 6340 Kruså

Die Verants­tal­tungs­be­schrei­bung auf Deut­sch finden sie weiter unten.

Hvad er Sportsommer?
Er du 9–13 år og har lyst til en masse idræt og nye venner? Så har du her mulig­he­den. Sport­som­me­ren giver dig lej­lig­hed til at del­tage i mange idræts- og fæl­lesak­ti­vi­te­ter. Det er en dansk-tysk idræts-camp. Du dyrker en hove­d­i­dræt alle 3 dage og får mulig­hed for at afprøve to yder­li­gere sports­grene. Udover det idræts­lige kan du få uddy­bet dit kend­skab til tysk hhv. dansk sprog og kultur. Ses vi til sommer?

Tid og sted
Sport­som­mer afhol­des tirs­dag den 30. juli – tors­dag den 01. august
i Græn­se­hal­lerne, Har­kær­vej 13, 6340 Kruså.

Hove­d­i­dræt
Ved til­mel­din­gen angi­ver du tre af de neden­stå­ende idræts­grene i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­følge, som bedst muligt vil blive set til gode. Du udøver en hovedidræt.

Der kan vælges mellem føl­gende 6 idræts­grene som hovedidræt:

 • Bad­min­ton
 • Bord­ten­nis
 • Dans
 • Faust­ball
 • Fod­bold
 • Gym­na­stik

Prø­vei­dræt­ter (akti­vi­te­ter du kan ”snuse” til)
Onsdag og tors­dag efter­mid­dag kan du prøve andre idræts­grene, du måske ikke kender i for­vejen. Her vælger du i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­følge 4 idræts­grene som du kunne tænke dig at prøve. Du kommer til at prøve 2 idrætter.

Der kan vælges imel­lem føl­gende idrætsgrene:

 • Bad­min­ton
 • BMX
 • Bord­ten­nis
 • Dans
 • Faust­ball
 • Flo­or­ball
 • Padel­ten­nis
 • Ska­te­bo­ard

Prak­ti­ske informationer
Vi har sørget for fuld for­plej­ning, bestå­ende af 2x mor­gen­mad og aftens­mad, 3x frokost samt frugt eller anden snack som mel­lem­må­l­tid. Over­nat­ning er inklu­de­ret i prisen og vil foregå i Græn­se­hal­lerne. For­æl­drene sørger selv for trans­port til og fra Grænsehallerne.

Pris
Normal pris (15. april – 12. maj): 80 euro / 600 kr.

I prisen inklu­de­ret er der fuld for­plej­ning, over­nat­ning, akti­vi­ter, et spæn­dende og vari­e­rende ram­me­pro­gram samt masser af sjove oplevelser.

TIL­MEL­DING
https://analyse.dgi.dk/LinkCollector?key=C6KS4733UK1J

Hånd­te­ring af sygdomstilfælde
Bliver dit barn ramt af sygdom, der gør at barnet ikke kan del­tage, vil det fulde beløb blive til­ba­ge­be­talt. Dette kræver frem­vis­ning af en gyldig lægeerklæring.

Kon­takt­per­so­ner
Ved spørgs­mål kan du hen­vende dig til føl­gende kontaktpersoner:
Maj-Britt Muer­kö­ster, maj-britt@sdu.de / +49 461 14408 227

Pro­jekt­fi­nan­si­e­ring
Pro­jek­tet bliver støt­tet af Inter­reg Deut­schland-Dan­mark og den Euro­pæ­i­ske Union.

———————————————————————————————————————————-

Was ist der Sportsommer?
Du bist zwi­s­chen 9 und 13 Jahre alt und hast Lust, viel Sport zu trei­ben und neue Fre­unde zu finden? Dann ist das hier deine Chance. Der Sport­som­mer bietet dir die Mög­li­chkeit, an vielen sport­li­chen Sport- und Geme­in­s­chaftsak­ti­vitäten teilzu­ne­h­men. Es ist ein däni­sch-deut­sches Sportcamp. Du wirst 3 Tage lang eine Hauptsportart ausü­ben und die Mög­li­chkeit haben, zwei wei­tere zusätzli­che Sportar­ten auszupro­bi­e­ren. Neben dem Sport kannst du auch deine Ken­nt­nisse der deut­schen oder däni­s­chen Spra­che und Kultur ver­tie­fen. Sehen wir uns diesen Sommer?

Zeit und Ort
Der Sport­som­mer findet statt von Dien­s­tag, 30. Juli bis Don­ner­s­tag, 01. August
in Græn­se­hal­lerne, Har­kær­vej 13, 6340 Kruså (DK).

Hauptsportar­ten
Bei der Anmel­dung gibst du drei der folg­en­den Sportar­ten in pri­o­ri­si­er­ter Rei­hen­folge an, die dann best­mög­lich berück­si­ch­tigt werden. Du übst eine
eine Hauptsportart aus die 3 Tage.

Du kannst zwi­s­chen den folg­en­den 6 Sportar­ten als Hauptsportart wählen:

 • Bad­min­ton
 • Tis­ch­ten­nis
 • Tanzen
 • Faust­ball
 • Fuß­ball
 • Gym­na­stik

Schnup­per­sportar­ten
Am Mit­twoch- und Don­ner­s­tag­na­ch­mit­tag kannst du andere Sportar­ten auspro­bi­e­ren, die du viel­lei­cht noch nicht kennst. Hier wählst du in pri­o­ri­si­er­ter Rei­hen­folge 4 Sportar­ten aus. 2 von den 4 Sportar­ten wirst du beim Sport­som­mer auspro­bi­e­ren können.

Du kannst aus den folg­en­den Sportar­ten wählen:

 • Bad­min­ton
 • BMX
 • Tis­ch­ten­nis
 • Tanzen
 • Faust­ball
 • Floorball/Unihockey
 • Padel­ten­nis
 • Ska­te­bo­ard

Prak­ti­s­che Informationen
Wir haben für Vol­l­ver­p­fle­gung gesorgt, beste­hend aus 2x Frühstück und Aben­des­sen, 3x Mit­ta­ge­s­sen, Obst oder ein ande­rer Snack als zwischenmahlzeit.
Die Unter­kunft ist im Preis inbe­grif­fen und findet in Græn­se­hal­lerne statt.

Preis für
Nor­mal­preis (15. April – 12. Mai): 80 Euro / 600 kr.

Im Preis inbe­grif­fen sind Vol­l­ver­p­fle­gung, Unter­kunft, Akti­vitäten, ein span­nen­des und abwe­ch­slungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm und viele lustige Erlebnisse.

ANMEL­DUNG
https://analyse.dgi.dk/LinkCollector?key=C6KS4733UK1J

Krank­mel­dung
Wenn Ihr Kind erkrankt und nicht teil­ne­h­men kann, wird der volle Betrag zurück­er­stat­tet. Dazu ist ein gül­ti­ges ärzt­li­ches Attest erforderlich.

Kon­takt­per­so­nen
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die folg­en­den Personen:
Maj-Britt Muer­kö­ster, maj-britt@sdu.de / +49 461 14408 227

Pro­jekt­för­der­ung
Das Pro­jekt wird von Inter­reg Deut­schland-Dan­mark und der Euro­päi­s­chen Union unterstützt.

Import to Google Calendar

Sted

Græn­se­hal­lerne, Græn­se­hal­lerne, Har­kær­vej 13, 6340 Kruså

Directions

Kunne ikke finde en rute

 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org