Sport­som­mer 2022 05 JuliJul 202207 JuliJul 2022

Hvad er Sportsommer?
Sport­som­mer er en dansk-tysk græn­se­over­skri­dende feri­e­lejr, for børn og unge i alde­ren 9–14 år. Har dit barn lyst til at dyrke sin ynd­lings-idræt og sam­ti­dig afprøve flere nye idræts­grene, så er mulig­he­den her.

På feri­e­lej­ren Sport­som­mer får dit barn tilmed større kend­skab til det tyske/danske sprog og kul­tu­ren, alt imens der fore­går en masse idrætsak­ti­vi­te­ter med andre danske og tyske børn.

Tid og sted
Sport­som­mer afhol­des i tids­rum­met, tirs­dag d. 5. juli til tors­dag d. 7. juli i Græn­se­hal­lerne, Har­kær­vej 13, 6340 Kruså.

Primær idræts­gren (hoved­spor)
Ved til­mel­din­gen skal du (dit barn) vælge tre af de 7 neden­stå­ende idræts­grene i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­følge. Vi kan ikke garan­tere at det første ønske bliver opfyldt, derfor prioriteringen.

Der kan vælges mellem føl­gende 7 idræts­grene som primær idræt:

 • Bad­min­ton
 • Roning
 • Bord­ten­nis
 • Gym­na­stik
 • Fod­bold
 • Röhn­rad (wheel gym­na­stic) (OBS! barnet skal være mellem 125 cm og 160 cm)
 • Vol­ley­ball

Sekun­dære idræts­grene (akti­vi­te­ter du kan ”snuse” til)
Onsdag og tors­dag efter­mid­dag kan du ”snuse” til andre idræts­grene, du måske ikke kender i for­vejen. Her skal der igen, i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­følge, vælge 4 idræts­grene som du kunne tænke dig at prøve.

Der kan vælges imel­lem føl­gende 7 idrætsgrene:

 • Bue­skyd­ning
 • Laser­tag
 • Röhn­rad (wheel gym­na­stic) (OBS! barnet skal være mellem 125 og 160 cm)
 • Bor­ten­nis
 • Gym­na­stik
 • Vol­ley­ball
 • Faust­ball (næve­bold)

Prak­ti­ske informationer
Vi har sørget for fuld for­plej­ning, bestå­ende af 2x mor­gen­mad og aftens­mad, 3x frokost samt frugt eller anden snack som mel­lem­må­l­tid. Over­nat­ning er inklu­de­ret i prisen og vil foregå i Grænsehallerne.

Ankomst og ind­kvar­te­ring: Tirs­dag d. 5 juli vil orga­ni­sa­tions­tea­met tage imod bør­nene i Græn­se­hal­lerne i tids­rum­met fra kl. 8:00–9:15. Vel­komst kl. 09:30.

Afrejse: På afrej­se­da­gen kan bør­nene afhen­tes i tids­rum­met fra kl. 17:00–17:30.

For­æl­drene sørger selv for trans­port til og fra Grænsehallerne.

Vi sørger for, at der til afvik­ling af alle idræt­ter er to eller flere træ­nere til­stede, der kan tale både dansk og tysk – og hvis træ­nerne ikke kan, vil der være andre fra teamet til at hjælpe med det sprog­lige. Der vil hele tiden være voksne til­stede, der enten kan dansk, tysk eller begge sprog.

Lukket for tilmelding

Corona-infor­ma­tio­ner og hånd­te­ring af sygdomstilfælde
Vi over­hol­der alle til den tid gæl­dende Corona-regler, og der kan derfor fore­komme ændrin­ger i pro­gram­met. Hvis dette skulle være til­fæl­det, vil vi hur­tigst muligt infor­mere herom. Hvis vi bliver nødsa­get til at aflyse hele lejren på grund af ændrede Corona-regler, vil det fulde beløb blive tilbagebetalt.

Bliver dit barn ramt at Corona eller anden sygdom, der gør at barnet ikke kan del­tage, vil det fulde beløb lige­le­des blive til­ba­ge­be­talt. Dette kræver frem­vis­ning af en gyldig lægeerklæring.

Kon­takt­per­so­ner
Ved spørgs­mål kan du hen­vende dig til føl­gende kontaktpersoner:

SdU: Maj-Britt Muer­kö­ster, maj-britt@sdu.de / 01784507404

Pro­jekt­fi­nan­si­e­ring
Dette pro­jekt finan­si­e­res af midler fra Den Euro­pæ­i­ske Fond for Regionaludvikling.

Import to Google Calendar
 • Plan­læg
 • Gæster
 • til­ste­de­væ­relse
 • Vej­r­ud­sigt
 • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org