Kursus: Træner 1 17 AugustAug 2019 09:0018 AugustAug 2019 15:00Har­re­s­lev Danske Skole, Süder­str. 90, 24955 Har­ris­lee
Bad­min­ton

18 timer under­vis­ning. Uden overnatning!

DGI instruk­tør: Thomas Jon Vitting

Du skal være fyldt 15 år ved kur­sus­start og skal være til stede på hele kurset for at kunne bestå.

På denne tredje del af basi­stræ­ner­ud­dan­nel­sen fort­sæt­ter du med at blive klædt på til at under­vise 5–12 årige i bad­min­ton og lærer at til­ret­te­lægge og gen­nem­føre moti­ve­rende og udvik­lende træ­nings­for­løb, der er til­pas­set mål­grup­pens alder og niveau.

Uddan­nel­sen sætter fokus på, hvor­dan du som træner kan være med til at skabe gode bad­min­ton-ople­vel­ser, stærke fæl­les­ska­ber og udvik­ling på banen.

Kur­sus­for­lø­bet er bygget op om føl­gende emner:

Tek­nisk træ­ning – slag- og benarbejdsteknik
Fysisk-moto­risk træning
Børns udvikling
Trænerrollen
Træningsplanlægning

Du lærer …

At til­ret­te­lægge og gen­nem­føre mål­ret­tede træ­nings­for­løb for børn fra 5–12 år.
At sam­men­sætte tek­nik­træ­nings­ø­vel­ser, der skaber udvik­ling og frem­skridt for den enkelte spiller.
At skabe posi­tive rela­tio­ner og opbygge stærke fællesskaber.
At sti­mu­lere bør­nene gennem leg.
At moti­vere og enga­gere spil­lerne til at lære nyt og blive bedre.
Om børns fysi­ske og men­tale for­ud­sæt­nin­ger for at spille badminton.
Om din rolle som træner, og hvor­dan du giver glæden ved bad­min­ton videre.

Pris:

DGI pris 1.995 kr. I Dan­mark kan der søges om til­skud ved kommunerne.
Derfor giver SdU bad­min­ton et ”kom­mu­nalt” til­skud til med­lem­mer af SdU for­e­nin­ger og sender fak­tu­raen til din forening.

Onli­ne­til­mel­ding:

www.dgi.dk/201914103001 senest den 3. august 2019

Spørgs­mål?

René Lange 01784507403, rene@sdu.de eller christel.bonde@dgi.dk

Import to Google Calendar

Sted

Har­re­s­lev Danske Skole, Süder­str. 90, 24955 Harrislee

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org