FERIE-JULEICA 16 Okto­berOkt 202223 Okto­berOkt 2022Neukir­chen 12, 24972 Quern

Tag på JuLeiCa kursus i efter­års­fe­rien og bliv ver­dens dyg­tig­ste ung- og grupperleder.
Udforsk ung­doms­ar­bej­det i græn­selan­det sammen med unge og under­vi­sere fra Kreis Jugen­dring og SdU.

Til­mel­ding til Hin­n­erk (hinnerk@sdu.de)

HVAD ER EN JULEICA-UDDANNELSE?
Juleica står for ”Jugend­lei­ter/in-Card”. Det er en uddan­nelse for alle over 16 år. Uddan­nel­sens formål er at kva­li­fi­cere det fri­vil­lige arbejde med børn og unge. Efter uddan­nel­sen mod­ta­ger del­ta­ge­ren et kort som del­ta­ger­be­vis. Uddan­nel­sen har et mini­mum time­an­tal på 30 timer. SdU udby­der i sam­ar­bejde med Krei­s­ju­gen­dring Sch­leswig-Flens­burg jævn­ligt Juleica-uddannelser.

For­ud­sæt­nin­ger for at kunne del­tage i uddannelsen:
▶ Mini­mumsal­der 16 år
▶ Besid­delse af et aktu­elt førstehjælpsbevis
▶ Ved­kom­mende enga­ge­rer sig kon­ti­nu­er­ligt i det fri­vil­lige arbejde

Ind­hol­det i uddan­nel­sen dækker over emner som grup­pe­le­de­rens opga­ver, viden om ung­doms­ar­bej­det, jura, opsyns­pligt, orga­ni­sa­tions- og pro­jek­t­ud­vik­ling, øko­nomi, ”Kinder- und Jugends­chutz”, grup­pe­dy­na­mi­k­ker, kon­flik­t­hånd­te­ring og aktu­elle emner som par­ti­ci­pa­tion, køns­rol­ler, inter­kul­tu­relle kom­pe­ten­cer, inter­na­tio­nal ung­doms­ud­veks­ling mv.

Import to Google Calendar

Sted

Jugend­freizeit­stätte Neukir­chen, Neukir­chen 12, 24972 Quern

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org