Fami­lie sprog festival 21 Okto­berOkt 2022 14:0023 Okto­berOkt 2022 15:30Højsko­le­vej 4, 6340 Kruså

Fami­lie-sprog-festi­val
med tandem sprog­kur­sus dansk-tysk

Vi under­sø­ger vores rødder og genop­da­ger gamle lege og hånd­værk under fest­lige fami­lie­dage på Røns­ho­ved Højskole. Vi bol­trer os på dansk og tysk gennem akti­vi­te­ter i værk­ste­der, i hallen og uden­dørs for at blive bedre til hin­an­dens sprog på en sjov måde.
Wir laden zu bunten Fami­li­en­ta­gen im Røns­ho­ved Højskole ein. Geme­in­sam gehen wir auf Ent­deck­ungs­reise und beschäf­ti­gen uns mit den Phä­no­me­nen unse­rer Gren­zre­gion. Ver­s­chie­dene Ange­bote und kre­a­tive Akti­vitäten in deut­scher und däni­s­cher Spra­che moti­vi­e­ren zum Bewe­gen, vone­i­nan­der zu lernen, Spra­chkom­pe­ten­zen zu ver­be­s­sern und neue Fre­unds­chaf­ten zu schließen.

Dagene er i efter­års­fe­rien og for børn fra 7 års alde­ren og opef­ter samt voksne – for­æl­dre eller bedste­for­æl­dre. Det er for­må­let, at vi mødes på tværs af græn­sen og i pro­gram­met, for at opleve og dele hin­an­dens erfa­rin­ger fra hvert sit hver­dags­liv via sang, sprog­lege og andre aktiviteter.
Lieder, Spra­ch­spi­ele und andere Akti­vitäten: Dieses Feri­enan­ge­bot ist gene­ra­tions­ü­ber­grei­fend für alle Fami­lien mit Kin­dern ab 7 Jahren geeig­net. Sinn und Zweck der Veran­stal­tung ist das gren­zü­ber­grei­fende Tref­fen von Fami­lien und der Austausch unte­re­i­nan­der über das Leben nörd­lich und süd­lich der Grenze.

Spro­gind­læ­ring i tandem er en åben ind­læ­rings­form, hvor per­so­ner med for­skel­lige moder­s­mål arbej­der parvis sammen for at lære hin­an­dens sprog ved at få større viden om part­ne­rens person, kultur og udveks­ler andre informationer.
Was ist ein Tan­dem­kurs? Der glei­chzei­tige Unter­ri­cht in beiden Spra­chen, Deut­sch und Däni­sch. Damit lernt man durch die Spra­che des ande­ren! Im Ver­lauf des Kurses liegt der Schwer­punkt auf dem Spre­chen der Spra­chen und nicht auf Gram­ma­tik und Rechtschreibung.

Del­ta­ger­ge­byr / Teilnehmergebühr
Prisen er 400 euro/ca. 3000 kr. for fami­lier op til fire personer.
For en 3. prs. til en fami­lie på fire beta­les ekstra 80 euro/ca. 600 kr.
For 2 prs. er prisen 200 euro/ca. 1.500 kr. Pris for 1 prs. i enkelt­væ­relse 120 euro/ca. 890 kr.
Der Preis für Fami­lien bis zu vier Per­so­nen beträgt 400,- Euro/ca. 3.000 Kronen. 
Jedes wei­tere Fami­li­en­mit­g­lied zahlt 80,- Euro/ca. 600 Kronen. 
Der Preis für zwei Per­so­nen beträgt 200,- Euro/ca. 1.500 Kronen und Ein­zel­per­so­nen zahlen 120,- Euro/ca. 890 Kronen.

Til­mel­ding til / Anmel­dung an
www.graenseforeningen.dk/familie-sprog-festival

Infor­ma­tio­ner / Informationen
Kir­sten Rykind-Erik­sen, rykind@bbsyd.dk, +45 40265489 eller
Dani­ela Cas­per­sen, caspersen.dany@gmail.com, +49 (0) 15201 3512 85

Import to Google Calendar

Sted

Røns­ho­ved Højskole, Højsko­le­vej 4, 6340 Kruså

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér
29 Maj 00:00

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org