Elba og Sala­manda OPEN AIR 12 Sep­tem­berSep 2020 19:00Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

DEKKKon­cert

ELBA er lyden af kraft­fuld skan­di­na­visk pop, når det er bedst. Med en hånd­fuld velskrevne og stærkt ekse­kve­rede sing­ler i baga­gen, er 25-årige ELBA en stærk kan­di­dat til at blive en af Dan­marks næste store popar­ti­ster. ELBA’s ener­gi­ske og catchy synt­hpop er både per­son­lig, dra­ma­tisk og fæn­gende – og formår både at få hjer­tet og fød­derne til at danse.

En cock­tail af energi, der giver asso­ci­a­tio­ner til kvin­de­lige kol­le­gaer som Aurora, & Robyn. Bag akro­ny­met ‘ELBA’ finder man Ellen Bathum – ikke kun en dygtig voka­list, men også en musi­kalsk hånd­vær­ker i sin egen ret. Ellen er dybt invol­ve­ret i alle aspek­ter af sit musi­kal­ske pro­jekt – lige fra sangskriv­ning og pro­duk­tion til mix og master – og hendes per­fek­tio­nisme er til at tage og føle på i san­ge­nes detal­je­rig­dom og per­son­lige energi.

ELBA har alle­rede i sine første år som artist sat sit præg på den danske musiks­cene. I 2019 luk­kede hun Count­down scenen på Roskilde Festi­val til flere anmel­de­res begej­string. Hun har efter­føl­gende spil­let pro­mi­nente festi­val som bl.a. SPOT & Alive Festi­val samt spil­let til vig­tige kul­tur­be­gi­ven­he­der som Copen­ha­gen Pride. Den nyligt udgivne single ‘700 Angels’ har fået stærk opmærk­som­hed i både tysk- og dansk radio. Sangen har ligget i rota­tion på ‘P3’ og har fået air­play på både ‘P4’ og tyske ‘Bayern3’.

ELBA arbej­der i øje­blik­ket på hendes næste EP, og med et dyg­tigt pro­du­cer­hold bag sig bliver det spæn­dende at følge hendes musi­kal­ske univers.

Sala­manda er et band fra Flens­borg med Leon Kraack og Leon Man­cilla i spid­sen, som er både san­gere, gui­ta­ri­ster og songwritere,og har sat sig for, at gå i modsat ret­ning af den mono­kul­tur, der her­sker i tysk main­stream-pop­mu­sik. De over­ra­sker med spæn­dende mang­fol­dig­hed, nogle gange legende, så mere psy­ke­de­lisk, andre gange kraf­tig rock­præ­get, eksta­tisk og hym­ne­fyldt. De lader sig gerne inspi­rere af 60’er musik, hvil­ket er en rød tråd igen­nem deres numre og arran­ge­men­ter. Denne sær­lige og umi­sken­de­lige blan­ding af moderne, tids­ty­pisk pop- og retro­p­ræg udgør ban­dets, der synger på engelsk, sær­lige til­træk­nings­kraft. Sala­manda, som stadig er et insi­der­tip, spil­ler både ”episke, enormt kom­plekse og udspe­ci­fi­ce­rede sange“ (SHZ) men også radio-numre med hit­liste-poten­ti­ale og hører til de mest lovende talen­ter i den nye tyske musikscene.

Med deres første offi­ci­elle single udgi­velse ’Hips Like Unbe­lie­vers’ er endnu et bevis på, at de hører til de håbe­fulde navne i Tys­klands nye musik­ge­ne­ra­tion, og at pop­mu­sik ikke behø­ver at være ens­for­mig og main­stream for at kunne være fedt! Det under­stre­ger Sala­manda meget impo­ne­rende ved udgi­vel­sen af 4 EP numre og den 2. single ’Lovep­hone’. Songwri­ting på højt niveau, spæn­dende arran­ge­ret og pro­du­ce­ret. Det er begyn­del­sen på en ny musi­kalsk rejse, som kan nå langt. Og når man har set Sala­manda live, vil man kunne forstå, hvorfor.

The Pop Up Com­pany, sørger med deres Street Food Stand for mad og drikke og har i dagens anled­ning kre­e­ret en særlig snack.

Bil­let­ter: Flens­borg by sekre­ta­riat, Schif­f­brücke 42, 24939 Flens­borg, +49 461 14408 125, Aktivitetshuset

Arr: Syds­lesvigsk For­e­ning, Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Akti­vi­tets­hu­set, Søn­der­borg­hus, DEKK og Volksbad

Import to Google Calendar

Sted

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org