Ekstra­or­di­nært Sen­de­mands­møde (skrift­ligt) 19 AugustAug 2021

SdUSty­relse

Kære Sen­de­mænd.
SdU er af skat­te­for­valt­nin­gen blevet tvangsind­lagt til at afholde et ekstra­or­di­nært sendemandsmøde.

Bag­grun­den er, at skat­te­for­valt­nin­gen ikke aner­ken­der vores vedtægts­æn­drin­ger, da vedtæg­terne sta­dig­væk ikke helt følger den såkaldte ”Muster­satzung”.

Vi har ved det sidste Sen­de­mands­møde beslut­tet føl­gende for­mu­le­ring i § 3, 4. sætning:
”Ingen person mod­ta­ger divi­dende eller andet udbytte af for­e­nin­gens midler.”

Denne for­mu­le­ring er ikke ordret iht. ”Muster­satzung” og anses derfor af skat­te­myn­dig­he­derne som misforståelig.
I følge „Muster­satzung“ skal der mindst stå: „Die Mit­g­lie­der erhal­ten keine Zuwen­dun­gen aus Mit­teln des Vereins.“

Derfor skal vi ændre vedtæg­ter­nes § 3, 4. sæt­ning til:
”Med­lem­mer, der ikke selv er skat­te­be­gun­sti­gede enhe­der og anven­der midler til skat­te­be­gun­sti­gede formål, mod­ta­ger ingen ydel­ser af for­e­nin­gens midler.”

For at kunne bevare SdU’s almen­nyt­tig­hed og de dermed for­bun­dene for­dele, skal vedtæg­terne være abso­lut kon­forme og dette kan desværre ikke vente indtil næst­kom­mende ordi­nære Sen­de­mands­møde. Skat­te­for­valt­nin­gen har sat os en frist indtil den 20.09.2021.

Helt så slemt er dette dog ikke, da vi nu ifølge vores nye § 9b (Det skrift­lige Sen­de­mands­møde) har mulig­hed for at gen­nem­føre et skrift­ligt sen­de­mands­møde lig­nende som vi alle­rede prak­ti­se­rede det i decem­ber 2020. I kraft af denne er det til­stræk­ke­ligt, hvis 1 dele­ge­ret fra hver for­e­ning og lands­delsor­ga­ni­sa­tion, hvert unge- og kul­tur­ud­valg og hvert børne- og ung­doms­hus afgi­ver sin stemme.

Tæl­lekom­mis­sio­nen består af Katja Kohrt og René Lange. Ind­si­gel­ser mod tæl­lekom­mis­sio­nen kan mailes til anders@sdu.de inden den 24. juni 2021.

Vi vil efter som­mer­fe­rien, den 27. juli 2021, udsende det skrift­lige mate­ri­ale pr. post til for­e­nin­ger­nes og lands­delsor­ga­ni­sa­tio­ner­nes for­mænd, børne- og ung­doms­huse og unge- og kulturudvalgene.

Valg­pa­pi­rerne skal være os i hænde senest den 19. august 2021 kl. 12.00.

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org